Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Med občinami še premalo odziva, drugače je na Primorskem - EOL 136/137

Četrtek, 28. Februar 2019

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti | A. L. |
 
Občine imajo pomembno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb, saj so individualna kurišča in promet med največjimi viri emisij CO2 v ozračje. Za celovit pregled nad stanjem in aktivnostmi občin na področju podnebnih sprememb je Institut Jožef Stefan razvil aplikacijo Lokalni semafor podnebnih aktivnosti. Vanj se je med prvimi pridružila Občina Divača, kjer so prepoznali vrednost spremljanja ključnih kazalnikov in primerjanja podatkov z ostalimi občinami, kar je vzajemna spodbuda. Kot pravi Boštjan Mljač iz lokalne energetske agencije GOLEA, ki skrbi za energetsko področje Občine Divača, jim spremljanje kazalnikov preko Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti omogoča tudi izmenjavo dobrih rezultatov, idej in izkušenj z drugimi občinami.
 
Boštjan Mljač
Boštjan Mljač

Zakaj ste se vključili v projekt Lokalni semafor podnebnih aktivnosti in kakšne konkretne koristi prinaša sodelovanje? Kakšno spodbudo vam daje primerjava dosežkov z drugimi občinami?

Občina je pred leti izdelala lokalni energetski koncept in pričela z izvajanjem posameznih načrtovanih ukrepov. Kasneje smo pristopili tudi h Konvenciji županov. Izdelali smo Akcijski načrt na področju trajnostne energetike (t. i. SEAP), ki ga bomo v prihodnje nadgradili v SECAP. Naši napori pri izvajanju ukrepov na področju trajnostne rabe energije so bili opaženi in nagrajeni.

Leta 2013 je bila Občina Divača najbolj energetsko učinkovita med malimi občinami po izboru natečaja Energetika.NET.

V okviru enakega natečaja smo leta 2017 prejeli še posebno priznanje za aktivnosti na področju obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE). Občina na področju energetske učinkovitosti sodeluje z lokalno energetsko agencijo GOLEA. Gotovo drži rek: »If You Can't Measure It, You Can't Manage It« (česar ne moreš meriti, ne moreš upravljati). Prav zato smo se odločili, da pristopimo v projekt Lokalni semafor podnebnih aktivnosti in spremljamo ključne podatke in kazalnike. Ne nazadnje se tako lažje primerjamo z ostalimi občinami. Doseženi rezultati so spodbudni in nas motivirajo za nadaljnje delo.

Katere okoljske kazalnike spremljate?

Med ukrepi v aplikaciji Lokalni semafor podnebnih aktivnosti spremljamo energetsko prenovo stavb, vpeljevanje ekološkega kmetovanja, ločevanje odpadkov, trajnostno mobilnost in druge. Spremljanje omogoča izmenjavo dobrih rezultatov, idej in zkušenj iz različnih področij med občinami. Sicer pa portal prikazuje aktivnosti občin na področju blaženja podnebnih sprememb s 56 kazalniki. Do jeseni 2018 se je k semaforju aktivno priključilo 10 občin, od tega 5 primorskih.

Katere ukrepe za zmanjševanje emisij TGP v občini ste sprejeli? Kakšni so učinki?

Občina uspešno pridobiva sredstva za izvedbo ukrepov v energetsko učinkovitost iz številnih virov. Energetska učinkovitost je tista, ki omogoča povrnitev vloženih sredstev v obliki denarnih prihrankov. Zaradi manjše rabe energije je izrednega pomena tudi za okolje in zmanjšanje emisij. Vire sredstev za energetsko učinkovite tehnologije in sanacije je občina pridobila iz naslova MZI za sanacijo javnih objektov, kot so OŠ in Vrtec Senožeče, OŠ Divača, Zdravstvena postaja Divača in POŠ Vreme. Po pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada smo zgradili nov nizkoenergijski Vrtec Divača. Iz programa SLO–IT je bila financirana sanacija objekta t. i. stare OŠ, kjer sedaj poteka pouk glasbene šole, v letošnjem letu pa zaradi prostorske stiske na matični šoli tudi dva oddelka osnovne šole. Velja dodati, da je občina koristila pridobljena sredstva EIB (preko projekta ELENA) za pripravo dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti. V zadnjih letih so bili v občini Divača sanirani vsi večji občinski javni objekti, kjer raba energije predstavlja skupno več kot 80 % rabe energije občinskih javnih stavb. Dejanski strošek nakupa energije v javnih stavbah se je na letnem nivoju zmanjšal za 40.000 EUR.

Kaj pa na vasi?

Postopno bomo energetsko sanirali tudi vaške domove. Izziv pri njihovi sanaciji je pridobitev potrebnih finančnih virov, saj so te stavbe relativno malo v uporabi in je posledično učinek energetske sanacije nizek. Te projekte zato ni smiselno prijavljati na razpise za sanacijo občinskih javnih stavb LS oziroma JOB, ker je višina pridobljenih sredstev odvisna od višine zagotovljenih prihrankov energije. Finančne vire je potrebno pridobiti iz drugih razpisov (kultura, razvoj podeželja, itd.).

Aktivno sodelujemo tudi na področju promocije elektromobilnosti. Postopoma se v občini širi mreža polnilnic za električna vozila. Od letos uporabljamo električni avtomobil za potrebe občinske uprave.

Kako se na ukrepe odzivajo prebivalci?

Eden od izzivov, ki nas čaka v prihodnje, je prenos dobrih praks na občane. Zadnja leta si prizadevamo ozaveščanje in informiranje javnosti v okviru energetske svetovalne pisarne Ensvet Divača.

Glede na to, da vaša občina leži na kraškem območju, kaj prednostno zahteva varovanje okolja?

Na območju naše občine se nahajajo Škocjanske jame s podzemnim rečnim kanjonom. Gre za pomemben spomenik, ki je vpisan v svetovno dediščino UNESCO. Park Škocjanske jame se vključuje v različne EU projekte na področju trajnostne rabe energije in trajnostnega prometa. V Parku so med drugim v okviru projekta MobiTour pridobili 15 električnih koles, ki so na voljo za brezplačno izposojo. Prav tako postopoma opremljajo parkirišča s polnilnicami za električna vozila. Če hočemo to naravno znamenitost ohranjati v sedanjem stanju, moramo seveda biti pozorni in precej truda vlagati v okoljevarstvo.