Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Ekošola sprašuje, stroka odgovarja - EOL 126

Sreda, 21. Februar 2018

Vprašuje Tim Oštir iz 3. e razreda na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, pod vodstvom profesorice mentorice Helene Fortuna Jelenc.

Tim OštirVprašanje: Kakšna je prihodnost narave v Sloveniji (pozitivna-negativna)?

Odgovarja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave:

Z naravo je povezano vse – kar jemo, pijemo, v kar smo oblečeni, pohištvo, hobiji in prosti čas. Tudi tako imenovani umetni materiali imajo osnovo v naravi – elemente, ki so sicer na nenaraven način med seboj povezani, dobimo iz narave. Tako se bomo prej ali slej morali sprijazniti s tem, da je človek od narave odvisen, medtem ko narava od človeka ni. Človek brez ohranjene narave ne more preživeti, narava pa brez človeka lahko.

Slovenija v svetovnem merilu predstavlja le droben del narave. Tudi v evropskem prostoru nismo prav veliki. Za nas je ohranjena narava še kako pomembna. Če se primerjamo z drugimi in če pogledamo biotsko pestrost ali velikost Slovenije, se zdi, da je naša narava ohranjena. Če pa pogledamo stanje v zadnjih desetih letih, ugotovimo, da se stanje v naši naravi drastično slabša. Zakaj? Ker se naša mesta širijo, ker veliko gradimo in tako izgubljamo prostor, kjer narava lahko popravlja naše napake, ker v naravo vnašamo vse preveč gnojil in strupov, ker smo veliko število posebnih ekosistemov, kot so mokrišča in suha travišča, izgubili, ker se tudi v Sloveniji soočamo z učinki klimatskih sprememb in s tem povezanimi vremenskimi ekstremi. A tudi zato, ker smo v Slovenijo zanesli številne tujerodne invazivne vrste, ker smo spremenili naravne tokove rek in drugih vodnih teles ter jih onesnažili. Nič od naštetega sicer ne bi bilo za naravo prevelik izziv, če se ne bi dogajalo naenkrat oziroma v prekratkem časovnem obdobju. Če bi se, kot rečemo, narava imela kam umakniti.

Stanje v naravi je na različnih delih Slovenije močno različno. Še vedno imamo veliko pravih biserov narave, medtem ko je na drugi strani veliko degradiranih, poškodovanih območij. Tudi tam, kjer je narava še ohranjena, so pritiski veliki. S kolesi in drugimi prevoznimi sredstvi bi se najraje vozili v vseh letnih časih po najbolj oddaljenih in posebnih krajih – kar seveda ne moti nas, ampak tiste živalske vrste, ki potrebuje vse več turistov, ki želijo obiskati najbolj zanimive, skrite delčke narave. Ali bo narava tudi po njihovem obisku še tako neokrnjena, ne moremo vedeti.

V naravi je veliko rastlinskih in živalskih vrst, ki se močno prilagodijo. Slovenija je še vedno biotsko izjemno pestra, ker so do sedaj preživeli številni tako imenovani »specialisti« - tiste rastlinske in živalske vrste, ki za svoj obstoj potrebujejo posebna okolja, poseben mir, posebno hrano ali odsotnost hrane. Izjemno bogate z živalskimi vrstami so naše jame, a se tudi tu v zadnjem času vse prevečkrat srečujemo z nelegalnimi pastmi. Vanje se ujame vse, kar gre v jami mimo nastavljene pasti, ker pa so jame tako zelo posebno in občutljivo okolje, lahko še ena past pomeni, da v tisti jami ne bomo imeli več živalskih vrst.

Stanje narave z najkrajšim opisom bi torej bilo – stanje je dobro, a se slabša že vrsto let. Za ohranjeno naravo smo odgovorni vsi, še posebej, ker jo bodo potrebovali naši in vaši otroci. Vsak od nas lahko malce prispeva k ohranjeni naravi.