Ministrstvo za okolje in prostor

Program projektov e-Prostor

eProstor

Ministrstvo za okolje in prostor, Služba za odnose z javnostmi:

Z namenom, da bi izboljšali učinkovitost storitev za državljane, sta Ministrstvo za okolje in prostor in Geodetska uprava RS v novi finančni perspektivi začela izvajati program projektov eProstor. Osnovni namen je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar bomo dosegli s povezljivimi (interoperabilnimi), enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. Na podlagi kakovostnih podatkov o nepremičninah (zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture), o dovoljenih posegih in predpisanih ureditvah iz prostorskih aktov (zbirka prostorskih aktov), o omejitvah glede rabe prostora na podlagi splošnih pravnih aktov, s katerimi so določena varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in druga območja (zbirka pravnih režimov) in drugih potrebnih prostorskih podatkih (zbirka upravnih aktov, dejanska raba prostora) ter na podlagi skupne infrastrukture za prostorske podatke (metapodatki, portal, storitve v skladu z INSPIRE) bo mogoče vzpostaviti sistem, ki bo nudil pravno varstvo lastnikov nepremičnin in potencialnih investitorjev. Prav tako tudi učinkovite rešitve v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj (eSoglasje in eGraditev), postopkih priprave občinskih in državnih prostorskih aktov (ePlan) in tudi izdelavo aplikativnih rešitev z uporabo prostorskih podatkov z dodano vrednostjo, ki jih bodo lahko ponudila mala in srednja podjetja.

Program projektov eProstor je sestavljen iz naslednjih vsebinskih projektov:

vzpostavitev skupne informacijske infra-
strukture,

vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema,

informacijska prenova nepremičninskih evidenc ter

izboljšava prostorskih podatkov.

Za uspešno upravljanje s prostorom je namreč nujna vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture v Sloveniji. Sem sodijo tako kakovostni in informacijsko posodobljeni prostorski podatki, vodeni in vzdrževani v enostavno dostopnih javnih zbirkah podatkov, kakor tudi sodobne in elektronsko podprte javne storitve na podlagi prostorskih podatkov. Eden od temeljnih pogojev za usklajeno in učinkovito upravljanje s prostorom med različnimi sektorji je zagotavljanje in dostop do kakovostnih podatkov o prostoru ter njihova dosledna uporaba v procesih načrtovanja prostora in graditve objektov. Kakovostne javne prostorske evidence so bistvene tudi pri načrtovanju investicij (oz. za učinkovito umeščanja posegov v prostor) in so zato tudi pogoj za uspešno izvedbo temeljnih strateških investicij Slovenije, za katere namenjamo lastna in evropska sredstva. S kakovostnimi podatki in dobrim načrtovanjem lahko dosežemo, da bo celotna gradnja objektov hitrejša, učinkovitejša in zaradi tega tudi bolj racionalna. S tem bo uporabnikom omogočen enostaven in usklajen dostop in uporaba podatkov o prostoru, predvsem pa bodo odpravljene administrativne ovire, ki danes bremenijo investitorje na področju graditve in prostorskega načrtovanja. Omogočeno bo učinkovitejše in uspešnejše delovanje javne uprave, zagotovljena medopravilnost na področju podatkov o prostoru in nepremičninah ter omogočen hitrejši investicijski ciklus in posledično spodbujena gospodarska rast v državi.

Program projektov se izvaja do leta 2021 ter se delno financira iz sredstev Evropske kohezijske politike.

Vzpostavitev portala eVode

eVode

(http://evode.arso.gov.si/)

Ministrstvo za okolje in prostor, Služba za odnose z javnostmi:

Vzpostavljen je spletni portal eVode, ki je namenjen izboljšanju dostopnosti do podatkov s področja upravljanja z vodami, saj je MOP zaznal, da obstaja na področju voda veliko podatkov, ki so težje dostopni širši zainteresirani javnosti in celo organom državne uprave. Z vzpostavitvijo spletnega portala eVode in javno objavo evidenc, strokovnih študij in podatkov se bo med drugim pripomoglo k bolj učinkovitemu upravljanju z vodami in odpravi administrativnih ovir na področjih prostorskega načrtovanja, planiranja investicij ter pridobivanju podatkov v raziskovalne namene. Z vzpostavitvijo spletnega portala eVode bodo vsi podatki s področja upravljanja z vodami, ki so bili v preteklosti že plačani z javnim denarjem in do sedaj niso bili dostopni, zbrani na enem mestu in brezplačno dostopni širši javnosti. Projekt eVode prinaša uporabnikom (državna uprava, lokalne skupnosti, investitorji, izdelovalci strokovnih podlag, raziskovalne institucije in širša javnost) vse podatke o vodah na enem mestu, enostaven dostop do podatkov s področja voda, boljšo informiranost, večjo kakovost baz podatkov in cenejše vzdrževanje, zelena delovna mesta in večjo transparentnost pri naročanju podatkov. Glavni vsebinski poudarki spletnega portala eVode so: pregledovalnik Atlas voda, prenos LIDAR podatkov ter dostop do raznih strokovnih in drugih dokumentov. V naslednjih letih se v okviru projekta eVode predvideva tudi vzpostavitev in javna objava vodnega katastra, evidence vodnih in priobalnih zemljišč, hidrografske mreže, itd. Spletni portal eVode se bo vsebinsko stalno nadgrajuje.

Ministrstvo je zagotovilo brezplačen in javen dostop vsem do podatkov LIDAR snemanj za območje celotne Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je za območje celotne Slovenije zagotovilo doslej najnatančnejše podatke o reliefu t.j. podatke laserskega skeniranja (t.i. LIDAR snemanja).

Podatki LIDAR snemanj za celotno območje Slovenije so brezplačno dostopni vsem na spletnem pregledovalniku Atlas voda v okviru spletnega portala eVode. Ministrstvo bo z zagotovitvijo brezplačnega dostopa in uporabe teh podatkov, vsem zainteresiranim, prispevalo k znižanju stroškov in skrajšanju trajanja raznih aktivnosti na področjih razvoja protipoplavnih in drugih vodarskih projektov (pripravi poplavnih kart, urejanje prostora in graditve objektov, idr.).