Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Trajnostne vsebine niso na stranskem tiru, zaposleni s kupom idej - EOL 140

Izobraževanje za trajnostni razvoj | Tanja Pangerl |
 
Uspešna podjetja se zavedajo pomena rednega izobraževanja in usposabljanja svojih zaposlenih ter redno investirajo v izpopolnjevanje njihovega znanja in spretnosti. Pri prehodu v zeleno gospodarstvo so za podjetja ključnega pomena tudi vsebine trajnostnega razvoja, ki zaposlene usposobijo, jih vključijo v aktivno razmišljanje in delo, kakršnega zahtevajo na primer krožno gospodarstvo, podnebne spremembe ali ravnanje z viri. Na ta način se odprejo možnosti za nove ideje in strateške premike podjetja k večji okoljski in družbeni odgovornosti. To pomeni tudi konkretne finančne učinke in dviguje ugled podjetja. Kako vsebine trajnostnega razvoja vnašajo v proces izobraževanja zaposlenih, so povedali v podjetjih Iskra, Plastika Skaza in Luka Koper.
 
(foto: www.shutterstock.com)
(foto: www.shutterstock.com)

Vprašanja:

1. Ali v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih vključujete tematike s področja trajnostnega razvoja in jih seznanjate s cilji, ki jih želi Slovenija doseči pri razogljičenju, krožnem gospodarstvu in pri ravnanju z viri?

2. Koliko ur namenite izobraževanjem s področja trajnostnega razvoja v primerjavi celotnim naborom izobraževanj zaposlenih?

3. Katere vsebine trajnostnega razvoja vključujte v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih?

4. Kateri zaposleni (iz katerih delovnih področij) se največ izobražujejo na področju trajnostnega razvoja?

5. Kakšne učinke imajo izobraževanja s področja trajnostnega razvoja na izvajanje določenih ukrepov, korakov, sprememb v podjetju za trajnostno rast?

6. Zakaj menite, da so vsebine s področja trajnostnega razvoja koristne za zaposlene?


Spodbujanje zaposlenih k uresničevanju trajnostnih idej

Manca Bašelj, direktorica kadrovske službe, Iskra, d.d.

1. Naši zaposleni so ves čas v stiku z novostmi glede trajnostnega razvoja skladno s smernicami in trendi. Tudi naši kupci pri izbiri svojega dobavitelja pogosto preverjajo razvitost trajnostnega razvoja, t.i. »sustainability«, česar se dobro zavedajo tudi naši zaposleni. Zaposleni, ki delujejo na področju ekologije, se redno udeležujejo posvetov sekcije za okolje in energijo, kjer se poglobljeno seznanjajo s cilji Slovenije glede razogljičenja, trajnostnega razvoja, ravnanja z viri, krožnega gospodarstva, zmanjševanja odpadkov na vseh področjih, ukinitvi plastike za enkratno uporabo itd. Nato ostalim zaposlenim pripravijo predavanja, kako izboljšati trajnostni razvoj na vseh področjih v podjetju.

3. V zadnjih letih smo ogromno naredili za zmanjšanje porabe vode, predvsem tehnološke. V letu 2013 je bila poraba vode v določeni poslovni enoti še preko 80.000 m³, v letu 2018 pa smo prišli na okoli 22.000 m³ porabljene vode. Prizadevamo si za uporabo odpadkov kot sekundarnih surovin, npr. prispevek recikliranih materialov, in trgovanje s surovinami, ki jih je možno reciklirati, kot so barvne kovine, PP folije. Varčujemo z električno energijo in s tem neposredno vplivamo na zmanjšanje izpustov CO₂. Na področju stikalne tehnike smo npr. razvili bistabilna stikala, ki za svoje delovanje ne potrebujejo stalnega napajanja z električno energijo, temveč le kratke električne impulze. Tako so lahko prihranki več kot 99 % v primerjavi s klasičnimi kontaktorji ali releji.

4. Ekologi, ki prenesejo svoje znanje na ostale zaposlene. Spodbujamo pa tudi ostale zaposlene, da se vključujejo v najrazličnejše projekte trajnostnega razvoja.

5. Na izobraževanjih zaposleni pridobijo smernice in namige, kako se lotiti reševanja problematike glede odpadkov in sekundarnih surovin ter se seznanijo s primeri dobre prakse podjetij. Na primer zmanjšanje komunalnih odpadkov na 0 kg odloženih odpadkov. Poudarila bi zelo uspešno iniciativo glede Iskrinega »sustainability«, ki smo jo uvedli pred kratkim. Vse zaposlene smo pozvali, da z domiselnimi idejami prispevajo k trajnostnemu razvoju našega podjetja. Dobili smo ogromno idej. Nekatere od njih smo že uspešno uvedli, npr. uporaba električnih skirojev po tovarnah ter električnih avtomobilov za delo na terenu. Spodbujamo souporabo vozil ter hojo po stopnicah namesto vožnje z dvigalom, pri čemer smo na vsako drugo stopnico pripeli podatek o porabljenih kalorijah ter spodbudne misli, ki zaposlene pripeljejo prav na vrh 10-nadstropne stolpnice. Zelo ponosni smo na uvajanje čebelnjaka za našo tovarno v Semiču, s katerim bomo ne samo pridobili okusen med za zaposlene, temveč tudi prispevali k ohranitvi ogroženih čebel. Najboljše ideje nagradimo finančno in praktično. Naj omenim nekaj načrtov. Odpadno toploto bomo uporabili za hlajenje ali ogrevanje s toplotno črpalko, ustanovili bomo Recycling center za izboljšavo ponovne uporabe materialov, npr. sortiranje in ponovna uporaba elektronike, plastičnih delov, vijakov ipd. Namestili bomo senzorje gibanja v garderobe, WC-je, hodnike za vklop in izklop razsvetljave, s čimer bomo zmanjšali porabo elektrike. V načrtu je tudi priprava manjšega sadovnjaka ter botaničnega vrta za tovarno v Semiču.

6. Nenehno izobraževanje in opozarjanje, da je potrebno spodbujati krožno gospodarstvo, biti v industriji med seboj bolj povezani in sodelovati. Že nekaj si prizadevamo, da smo trajnostni in v ponos nam je, da smo pri tem vsako leto boljši. Imamo 6 sončnih elektrarn, kogeneracijo v Ljubljani, aktivno podpiramo start up podjetje Planet Care, ki rešuje vprašanje mikrovlaken v vodah tako, da s posebnimi filtri prepreči odtekanje mikrovlaken v odpadne vode.


Trajnostne vsebine so del izobraževalnega procesa

Aleksandra Logar (foto: Plastika Skaza)
Aleksandra Logar (foto: Plastika Skaza)

Aleksandra Logar, vodja kadrovske skupne službe, Plastika Skaza d.o.o.

1. Tematike s področja trajnostnega razvoja redno vključujemo v izobraževanja in usposabljanja naših sodelavcev, saj gre za področje, ki se neposredno povezuje z našimi vrednotami, načinom delovanja, s smernicami odločanja in poslovno strategijo. V Skazi smo se namreč v celoti zavezali k ohranjanju planeta, za krožno gospodarjenje in zmanjševanje vseh vrst odpadkov. Pri tem se prednostno osredotočamo na to, kaj lahko mi prispevamo kot podjetje in kot posamezniki. Vodje so vsekakor seznanjeni z nacionalnimi cilji, vendar pa v podjetju sledimo svojim ciljem, s katerimi prispevamo svoj delež pri skupnem doseganju rezultatov.

2. Tematika trajnostnega razvoja se dotika vrste izobraževalnih vsebin, najsi bo to tematika kakovosti našega dela, materialov, surovin, barv, storitev ali razvoj novih izdelkov, celotni proces nabavne verige, digitalizacija, robotizacija, avtomatizacija proizvodnje, marketinško delovanje, odnos in delo z zaposlenimi. Skratka, trajnostne teme niso ločeno področje izobraževanja, pač pa integrirane v celovit izobraževalni proces in v tekoče delo. Naši zaposleni se izobražujejo v povprečju 48 ur letno.

3. Smo trajnostno napredno, razvito in odgovorno podjetje. Uporabljamo (odkupujemo) elektriko iz obnovljivih virov. Izdelki, ki iz proizvodnje ne gredo v prodajo, se reciklirajo in ponovno vrnejo v proizvodnjo. Trajnostno smo ravnali tudi glede izbire logističnega partnerja naše oskrbne verige, ki sledi našim usmeritvam zmanjšanja ogljičnega odtisa in čim manjšega vpliva na okolje. Krožno gospodarjenje je del naše poslovne filozofije, saj izdelujemo in tržimo Bokashi Organko, ki je sam po sebi namenjen prav uresničevanju te zaveze. K nižjim obremenitvam okolja prispevamo tudi s fleksibilnim delovnim časom zaposlenih in številnimi drugimi ukrepi. Vse to je del nenehnega ozaveščanja naših zaposlenih na formalnih ali neformalnih srečanjih internega izobraževanja.

4. Izobražujemo se vsi zaposleni. Največ in najprej pa naši sodelavci iz organizacijske enote kakovost, kjer skrbijo za spremljanje tovrstnih trendov in njihovo uveljavljanje v vsakdanje delo, ter sodelavci in sodelavke oddelka za raziskave in inovacije, ki si tudi sami prizadevajo za iskanje rešitev, ki vodijo v zeleno, zdravo in človeku ter naravi prijazno prihodnost.

5. Naše vsakodnevno delovanje temelji na vrednoti trajnostnega vidika. Zato so ukrepi, ki podpirajo našo trajnostno naravnanost, sprejeti s strani sodelavcev kot uresničevanje zavez, kot pot k doseganju ciljev. Delujemo v panogi, ki velja za okoljsko sporno, zato smo na pot trajnostnega razvoja stopili že pred več kot desetletjem, ko smo pričeli z razvojem izdelkov lastne blagovne znamke in so narejeni iz sladkornega trsa. Bokashi Organko 2, ki je dobil za dizajn prestižno nagrado Red Dot, je narejen iz reciklata. Naši zaposleni poslovno in osebno rastejo s trajnostnim odnosom do okolja.

6. Naša prihodnost temelji na družbi znanja, odgovornosti, odličnosti in na trajnostnem razvoju. Ozaveščeni prebivalci Zemlje se dobro zavedamo, da bomo samo s spremembami lahko obrnili ponekod zelo nevarne trende, ki vplivajo na kakovost našega življenja danes, brez sprememb pa še bolj na življenja naših otrok. Naše zaposlene vidimo kot najboljše ambasadorje ustvarjanja sprememb, saj so sami potovali skozi ta proces, ga oblikovali in ga zdaj živijo.


Trajnostni razvoj je del uvajanja na delovno mesto

Sebastjan Šik (foto: Denis Zupan)
Sebastjan Šik (foto: Denis Zupan)

Sebastjan Šik, vodja področja odnosov z javnostmi, Luka Koper d.d.

Luka Koper je zavezana k trajnostnemu razvoju in je to del njene poslovne politike. Za zaposlene, predvsem v operativi, ne organiziramo ločenih predavanj na temo trajnostnega razvoja, ampak je področje okoljevarstva in varnega izvajanja procesov dela sestavni del uvajanja na delovno mesto, rednega nadzorovanja in obnavljanja znanja. Družba ima v svoji interni regulativi jasno predpisane postopke dela, ki so usmerjeni tudi v trajnostni razvoj in je podvržena tako notranji kot zunanji presoji. Znotraj družbe imamo vzpostavljene tudi time za kakovost, ki se periodično sestajajo in zajamejo vse zaposlene v operativi. Ena od njihovih stalnih točk dnevnega reda je tudi pregled izvajanja trajnostnih politik po posameznih enotah. Družba vlaga veliko resursov, predvsem finančnih, tudi v nabavo novih strojev in opreme, pri katerih je eno od ključnih meril za izbor ravno zmanjševanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje. Posledično je organizirano tudi usposabljanje zaposlenih za pravilno rokovanje s temi napravi s ciljem maksimiziranja učinka na zmanjševanje negativnih vplivov.