Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Pametna mesta in pametne tovarne so prihodnost, Petrol razvil sistem Tango - EOL 140

Celovite energetske rešitve | Promocija |
 
Celovito upravljanje energije, ki temelji na obnovljivih virih in učinkovitih energetskih rešitvah, je prihodnost pametnih mest in pametnih tovarn. Tudi v Petrolu sledijo razvoju rešitev za nizkoogljično družbo. Zato je, kot pravi Janez Grošelj, direktor Energetskih in okoljskih sistemov, družba Petrol sprejela strateško odločitev intenzivnega vlaganja v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, s katero bodo v prihodnje lahko omogočali energijo tudi za električna vozila. Kot največji izziv prihodnosti izpostavlja naraščajoče potrebe po energiji in hkratno zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje. Za hiter in stroškovno učinkovit prehod na pot digitalizacije in delovanje po načelu pametnih mest so razvili tehnično-informacijski sistem Tango, saj, kot pravi mag. Jože Torkar, direktor Energetskih in okoljskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju, velik potencial vidijo v prehodu mest k pametnim mestom, kjer so v središču potrebe posameznika.
 

Petrol se iz naftne družbe preobraža v podjetje s celovitimi energetskimi rešitvami, ki kot partner pri razvoju pametnih mest soustvarja razvoj regij, občin, javnega in storitvenega sektorja, industrije ter gospodinjstev.
Po katerih Petrolovih rešitvah je na trgu največ zanimanja in za katere rešitve je v prihodnosti največ potenciala?

mag. Janez Grošelj
mag. Janez Grošelj (foto: Petrol)

Janez Grošelj (J. G.): Petrol postaja vse bolj prepoznaven po storitvah energetskih in okoljskih rešitev, ki jih izvajamo za različne ciljne skupine, tako za gospodinjstva in dom kot za javni, komercialni in industrijski sektor. Potencial je prav gotovo v kombinaciji storitev predvsem z vidika celovitega upravljanja energije. Od upravljanja vodovodnih sistemov in čistilnih naprav do daljinskega ogrevanja in proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Velik potencial imajo projekti samooskrbnih, pametnih skupnosti, proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije, projekti učinkovite rabe energije in vode ter digitalizacija infrastrukturnih sistemov v mestih s ciljem znižanja investicijskih in obratovalnih stroškov.

Na področju rešitev za dom je trenutno največ zanimanja za postavljanje sončnih elektrarn v kombinaciji s toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami, kjer lastnikom hiš zagotavljamo energetsko samooskrbo. V industriji je največ povpraševanja po rešitvah, ki povečujejo energetsko učinkovitost za izrabo odpadne toplote ter nadomeščanje naprav z boljšim energetskim izkoristkom. Osredotočamo se tudi na celovite rešitve za mesta, kjer zagotavljamo neprekinjeno upravljanje s petimi področji, ki so za mesta ključnega pomena. To so energija, stavbe, infrastruktura, vodni krog in mobilnost. Znotraj teh področij se mesta oziroma občine odločajo za različne kombinacije storitev. Trenutno je največ zanimanja za rešitve s področja energetske prenove stavb v kombinaciji s pridobivanjem kohezijskih sredstev. Tudi na področju projektov učinkovite infrastrukture, kjer izvajamo prehod na učinkovito razsvetljavo, energetsko optimizacijo sistemov daljinskega ogrevanja in optimizacijo vodovodnih sistemov. Energetsko upravljanje smo v letu 2018 izvajali za 390 stavb s skupno površino 1.140.584 m2, kar je enako površini 265 poslovnih stavbah Petrol d.d.

Eden pomembnih projektov, ki ste ga izvajali s področja pametnih mest, je celovita energetska obnova Ljubljane. Za projekt Energetsko napredni je Mestna občina Ljubljana prejela nagrado European Energy Service Award 2019. Kako je projekt aplikativen za druge slovenske občine in kakšen je interes občin za energetske obnove in sanacije?

mag. Jože Torkar
mag. Jože Torkar (foto: Petrol)

Mag. Jože Torkar (J. T.): V sklopu projekta Energetska obnova Ljubljane smo v Petrolu v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in družbo Resalta v Ljubljani energetsko sanirali 48 stavb po modelu energetskega pogodbeništva. S projektom smo na letni ravni pomagali prihraniti več kot milijon evrov in zmanjšali izpuste CO2 za približno 3.000 ton letno. Vse celovito energetsko prenovljene stavbe se po obnovi oskrbujejo z najmanj 25 % energije iz obnovljivih virov. V okviru projekta je predvideno 15-letno upravljanje in vzdrževanje vseh izvedenih ukrepov.

Zaradi široke palete prednosti, kot so zagotovljeni energijski prihranki, znižanje emisij toplogrednih plinov, povečanje izrabe obnovljivih virov energije, kot tudi poslovnega modela energetskega pogodbeništva, zanesljivega upravljanja ter prevzema tehničnih in večine finančnih tveganj, je projekt aplikativen tudi za druge občine. Interes je velik.

Želite postati vodilni regionalni ponudnik storitev pametnega upravljanja lokalnih skupnosti. Ne dolgo nazaj ste pričeli z izvajanjem pilotnega projekta samooskrbne vasi Luče. Kakšna skupnost je pametna lokalna skupnost in zakaj so pametne lokalne skupnosti sploh koristne?

J. T.: Danes postajajo obnovljivi viri energije vse bolj stroškovno konkurenčni, energetski sistem je vse bolj decentraliziran, kar uporabnikom omogoča aktivno vključevanje. V Petrolu vidimo pametne skupnosti kot skupnosti, ki so vsestransko učinkovite, prilagodljive in odzivne na potrebe prebivalcev ter jih sestavljajo pametni, aktivni uporabniki. Ti so lahko skupina ljudi, podjetij, javnih organizacij, ki skupaj neposredno sodelujejo pri prehodu v t. i. zeleno družbo s skupnim vlaganjem v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, njeno distribucijo in prodajo. Poleg zmanjšanja emisij toplogrednih plinov taka skupnost koristi razvoju lokalnega gospodarstva, ustvarjanju delovnih mest, novih načinov vključevanja vseh udeležencev v vrednostni verigi za sodelovanje pri povečanju družbenih koristi, cenejše energije, samozadostnosti in zanesljivosti pri oskrbi z energijo.

Energetske skupnosti niso omejene zgolj na električno energijo, ampak so vanje vključene vse oblike energije, torej elektrika, toplota, hlad, oskrba s pitno vodo, upravljanje s smetmi, mobilnost, sociološki vidiki v skupnosti idr. Ključno je, da znamo sistemsko povezati različna poslovna področja, kot so razvoj novih poslovnih rešitev, digitalnih rešitev, tehnološka integracija, dobava energentov, upravljanje energije na trgu in drugo.

Na trgu delujete kot proizvajalec in kot prodajalec energije. Pri proizvodnji se osredotočate na obnovljive vire energije, trgu pa ponujate tudi alternativne energente. Za kakšne kapacitete gre ter kakšne so vaše ambicije pri proizvodnji zelene energije in pri prodaji alternativnih energentov?

J. G.: Pri Petrolu smo sprejeli strateško odločitev intenzivnega vlaganja v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, in sicer v vetrne, sončne in hidroelektrarne. Prihodnost prinaša povečevanje potreb po elektriki v vseh segmentih, tako v industriji kot na področju transporta, ogrevanja, hlajenja itd. Do leta 2022 načrtujemo preko 650 GWh lastne proizvodnje elektrike iz OVE. S to količino lahko ob prehodu na električna vozila nadomestimo petino pogonskih goriv, s katerimi se oskrbujejo vozila na Petrolu.

Poleg elektrike iz OVE je Petrol vodilni na področju storitev učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja v regiji, in sicer v Bolzanu (Italija), Tuzli (BiH), Beogradu, Novemu Sadu (Srbija), Sofiji (Bolgarija) in na Dunaju (Avstrija). Sistemi daljinskega ogrevanja bodo v urbaniziranih okoljih z visoko gostoto poseljenosti igrali ključno vlogo pri prehodu v nizkoogljično družbo, saj se zaradi boljše toplotne izolacije stavb po energetski prenovi temperaturni režimi nižajo. To omogoča učinkovito uvajanje obnovljivih virov tudi z nižjim temperaturnim nivojem, mislim na odpadno toploto iz industrije, geotermalno energijo, sončno energijo, biomaso, toploto iz odpadkov. Obenem ti sistemi sami po sebi predstavljajo hranilnike energije v obliki toplote in tako prispevajo k uravnoteženju elektrosistemov. Petrol ima danes 25 sistemov daljinskih ogrevanj z letno prodajo preko 130 GWh toplote. Več kot 75 % vse toplote se proizvede iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom.

Za obvladovanje izzivov sodobnega poslovanja in digitalne transformacije podjetij in mest ste razvili tehnično-informacijski sistem Tango. Za kakšen sistem gre, kako deluje in kaj omogoča uporabnikom?

J. T.: Tango uporabnikom omogoča hiter in stroškovno učinkovit prehod na pot digitalizacije in delovanje po načelu pametnih mest. Veliko potenciala vidimo pri prehodu mest k pametnim mestom oziroma pametnim občinam. Zato se pri razvoju in ponudbi storitev zanje osredotočamo na pametne tehnološke rešitve, kjer so v središču potrebe posameznika. Tango zbira, preverja in obdeluje velike količine podatkov, omogoča napredno podatkovno analitiko in strojno učenje ter optimalno načrtovanje in vodenje energetskih in okoljskih rešitev, ki jih ponujamo. Prednosti so predvsem avtomatizirani procesi, izboljšana učinkovitost, produktivnost, prilagodljivost uporabniku ter enotna baza, jezero podatkov oziroma enovit sistem, ki s povezovanjem in iskanjem sinergij našim uporabnikom prihrani čas in ponuja celovito rešitev na področju energetskih in informacijskih sistemov.

Kako se na sistem odzivajo uporabniki?

J. T.: Odzivi uporabnikov so zelo pozitivni, saj se jim Tango približa s prilagodljivostjo ter naslavlja izzive vsakega posameznika. Prilagodljivost in pretvorba podatkov v uporabne informacije, iz katerih lahko sprejemajo zanesljive in hitre odločitve, ponuja odlično uporabniško izkušnjo.

Svoje storitve celovitih energetskih rešitev širite tudi na področju Balkana. Kako bi primerjali energetsko ozaveščenost v primerjavi s Slovenijo? Kako spodbudno je v državah Balkana okolje za investicije in katere so priložnosti?

J. T.: V Sloveniji smo začeli razvijati trg energetskih rešitev relativno zgodaj in menimo, da je na nivoju najbolj razvitih trgov centralne in zahodne Evrope. V JV Evropi se ta trg počasneje vzpostavlja in ima velik potencial. V preteklih obdobjih je bilo bistveno več povpraševanja in ponudbe na področju oskrbe z energijo, zadnjih 20 let pa je prisoten tudi model pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Storitve, ki jih nudi ESCO trg v Sloveniji, so široko in bolj razdelane kot drugod po Evropi. V državah JV Evrope se energetska ozaveščenost in trg za tovrstne storitve intenzivno razvijata.

S katerimi energetskimi izzivi se bomo srečevali v prihodnosti in kako se v Petrolu prilagajate na energetske zahteve in potrebe v skladu s smernicami EU in trga?

J. G.: Največji izziv prihodnosti je, kako zagotoviti naraščajoče potrebe po energiji in hkrati zmanjšati škodljive vplive na okolje. Petrolovo poslanstvo je v ponudbi energetskih in okoljskih rešitev za oba izziva, saj so naše aktivnosti prvenstveno usmerjene v zniževanje porabe energije ter optimiziranje potreb, pri čemer potrebno energijo zagotavljamo pretežno iz OVE.

Smo v Sloveniji ustvarjalci sprememb na energetskem področju ali sledilci?

J. G.: Petrol je danes največja slovenska družba, ki ustvarja novo energijo. S tega stališča lahko rečemo, da smo ustvarjalci sprememb na energetskem področju, saj skupaj z našimi uporabniki razvijamo dolgoročna partnerstva in uresničujemo prehod v nizkoogljično družbo. 

Ponujate trajnostne rešitve za občine, podjetja, kako pa je s trajnostnim upravljanjem družbe Petrol?

Dr. Marta Svoljšak Jerman, direktorica področja Trajnostni razvoj, kakovost in varnost: Petrolova zaveza je, da svoje dejavnosti opravlja trajnostno. Z metodologijo trajnostnega razvoja skušamo zajeti vsa področja našega delovanja in vse pomembne vidike našega okoljskega in družbenega odtisa. Teh ni malo. Naš model trajnostnega razvoja sloni na ključnih trajnostnih izzivih, ki smo jih prepoznali v meddeležniškem dialogu. Ključna področja smo opredelili v matriki bistvenosti in jih sistematično ocenjujemo.

Upravljanja trajnostnega razvoja v Petrolu ne razumemo le z vidika analize in ocenjevanja. Ima tudi močno razvojno proaktivno noto. Prepoznavamo trajnostne tržne potenciale, ki jih integriramo v naše delovanje. Iz leta v leto se učimo na izkušnjah in tako tlakujemo našo trajnostno pot. O njej poročamo v trajnostnem poročilu skupine Petrol.