Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Integralni pristop v vrtcu, pogumno tudi v svet - EOL 136/137

Zelena praksa v vrtcu | Judita Kamenšek |
 
Vizija Vrtca Otona Župančiča v Slovenski Bistrici je sodelovanje vseh, ki smo vpeti v skupno življenje in delo. Ena izmed temeljnih vrednot opredeljuje naše ravnanje, je okoljska pravičnost. Kar pomeni, da iz narave vzamemo le najnujnejše ter da živimo trajnostno z upoštevanjem, da naša delovanja vplivajo na okolje in ljudi. Živimo v času nenehnih sprememb. Trajnostno razmišljamo že poldrugo desetletje, ko smo pristopili na nacionalni ravni k programu Ekošola kot način življenja. K temu nas je usmerila bivša ravnateljica Ivana Leskovar. Sodelovanje z različnimi institucijami, ki spodbujajo trajnostni razvoj, nam nudijo podporo, širijo naše znanje in bogatijo pedagoško prakso.
 

Otroci sodelujejo pri urejanju jedilnega parka.Z novimi pristopi, ki so odraz sodelovanja z dr. Darjo Piciga iz Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo in Ministrstva za okolje in prostor, smo naše delovanje analizirali s tako imenovanim Integralnim modelom. Kot primer dobre prakse je bil objavljen v knjigi Integral Green Slovenia. Naš integralni in trajnostni pristop se kaže v različnih razsežnostih pri vzgoji in izobraževanju otrok, pri delovanju v širši skupnosti in pri izobraževanju zaposlenih.

Rezultat vzgoje za trajnostni razvoj ni le ekološko osveščen človek. Z nizom vrednot, ki jih z načrtnim delom preko otrok širimo na starše, lokalno skupnost, slovenski prostor in izven, plemenitimo tudi vsebine socialnega in integralnega pomena.

V vrtcu se zavedamo, da bodo pravila, ki jih postavimo že v predšolskem obdobju ter jih ozavestimo in razvijamo, spremenila naš jutrišnji dan in našo prihodnost. Razvijamo vrednote, ki so gonilna moč na poti reševanja zastavljenih ciljev. Kakovost bivanja bo zagotovljena, če bo skrb za okolje del našega življenja.

Otroke in starše spodbujamo k zbiranju odpadnega papirja, zamaškov, embalaže in drugega materiala, ki ga lahko predelamo ali v vrtcu še uporabimo pri vzgojnem delu. Povezujemo se s humanitarnimi organizacijami. Z zbiranjem hrane, oblačil, zvezkov in drugih potrebščin pomagamo socialno ogroženim družinam. Z naštetimi dejavnostmi se povezujemo s starši in lokalno skupnostjo.

Zgodi se, da se spotaknemo ob finančne težave, ki so pogosto ovira, ko želimo naše znanje, vsebine in ne nazadnje tudi želje spraviti v življenje. Dodatna sredstva smo si že pridobili preko evropskih skladov, donacij in sponzorstev. V eni izmed enot našega vrtca je bila postavljena krušna peč, za katero smo večino sredstev zbrali z donacijami. Tako kot pri številnih drugih projektih smo pri načrtovanju in gradnji krušne peči črpali iz kulturne dediščine našega okolja, ki je bogat vir modrosti za trajnostni razvoj.

Projekt Vrečkica, s katerim smo osvetlili problem plastičnih vrečk, je bil odmeven in finančno podkrepljen s sredstvi evropskih skladov.

Pripravili smo ga v sodelovanju z lokalno akcijsko skupino Dobro za nas. V projekt so bili vključeni otroci in njihovi starši iz vseh enot našega vrtca. Vsaka družina je prejela svojo vrečko iz blaga z namenom, da jo uporabljajo namesto plastične. Na vrečkah se je odražala likovna ustvarjalnost otrok. V okviru projekta je vzgojiteljica našega vrtca napisala zgodbo Mesečeve sanje, ki je izšla v slikanici. Prejeli so jo vsi otroci našega vrtca. Vzgojiteljice so s pomočjo zunanjega strokovnega svetovalca pripravile istoimensko lutkovno igro. Projekt je bil predstavljen na Nizozemskem, v Belgiji in pri nas na Radgonskem sejmu kot primer dobre prakse.

Naše delovanje je usmerjeno k samooskrbi. Igrišča naših enot krasijo vrtovi, zeliščne grede, grmovnice, sadovnjaki, čutne poti in nekatera igrala, za katere so načrt pripravili otroci in vzgojiteljice. Štafeta semen je ena izmed številnih dejavnosti, ki spodbuja samooskrbo in sodelovanje. Otroci skupaj s starši prinašajo v vrtec različna semena. S pomočjo strokovnih delavk vzgojijo mlade rastline, katere posadijo na vrtčevskih gredah, nekaj pa jih poklonijo tudi na vsakoletni prireditvi Vrtec poje in pleše – Štafeta semen. Zavedamo se dejstva, da je ravno predšolsko obdobje tisto, ko ima otrok še posebno moč in vpliv na ravnanje odraslih.

Čeprav nas obvezuje Zakon o javnem naročanju, je za nas zelo pomembno, da v čim večji možni meri nabavljamo živila lokalnih predelovalcev, pa naj gre za meso, sadje, zelenjavo ali med. S tem uresničujemo načelo kratkih verig. S Čebelarskim društvom Slovenska Bistrica smo podpisali tudi listino o sodelovanju.

V letu 2017 smo z Inštitutom za etiko in vrednote Jože Trontelj in Integralno zeleno Slovenijo organizirali posvet Vrednote za trajnostni razvoj. Razpravljali so slovenski strokovnjaki o vrednotah in temeljih za trajnostni razvoj, samooskrbi za zdravo in aktivno življenje, socialnem in krožnem gospodarstvu, trajnostnem turizmu ter kmetovanju.

V mesecu septembru preteklega leta smo bili soorganizatorji mednarodne konference Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet – IGE 2018. Povezali smo se z državljansko pobudo za Integralno zeleno Slovenijo, Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve in drugimi institucijami ter organizacijami iz Slovenije, Evrope in Afrike. Razpravljali smo o Povezovanju lokalnih in globalnih pogledov na pereče izzive in iskanje integralnih zelenih rešitev. Na konferenci so spregovorili slovenski in tuji strokovnjaki. Drugi dan nas je združila soustvarjalna delavnica.

Naš vrtec deluje v 17 enotah, kamor je v 77 oddelkov vpisanih 1300 otrok. Velikost in številčnost strokovnega kadra nam daje možnost, da lahko sodelujemo v številnih projektih in izobraževanjih, ki jih spretno povezujemo s cilji Kurikuluma za vrtce. Senzibilizacija, Etika in vrednote, Varno s soncem, Odgovorno s hrano, Hrana ni za tjavendan, Podnebne spremembe in številni drugi ekološki projekti so zagotovo usmerjeni k trajnostnemu razvoju. Ozaveščanje o naravnih spremembah je pomembna naloga. Otroke je potrebno naučiti primernega odzivanja na podnebne spremembe. Le tako bodo v kasnejšem obdobju znali poiskati rešitve za življenje v sozvočju z naravo.

V letošnjem šolskem letu smo pristopili k projektu Biotska raznovrstnost. Tim strokovnih delavk bo z načrtovanjem praktičnih metod spodbujal otroke k sodelovanju načrtovanih vsebin. Gre za mednarodno sodelovanje strokovnega kadra iz Slovenije, Latvije, Estonije in Islandije.

Naše delo opazijo tudi drugi. Na spletni strani vrtca so objavljena priznanja za naše delovanje. Načrti in želje po sodelovanju ostajajo. Naj bo naša skupna pot trajnostna odslikava zelenega razmišljanja.