Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Na vrata za brezplačno energetsko svetovanje trka vse več občanov - EOL 134-135

Mreža ENSVET |
 
Več kot 53 svetovalnih pisarn po občinah brezplačno svetuje občanom, kako si lahko oskrbijo najboljše in učinkovite energetske rešitve. Ne samo, da prihranijo, ampak tudi, kako lahko pridobijo sredstva za uporabo obnovljivih virov ali za učinkovito rabo energije. Z mrežo ENSVET želi Eko sklad svetovati in ozaveščati, a obenem spodbuditi k zmanjšanju energetske revščine. Projekt ENSVET ni od danes, a je za svetovalne pisarne relativno majhno zanimanje. Toda Katarina Kafadar, ki na Eko skladu skrbi za ENSVET, pojasnjuje, da sistemsko in sredstvi za promocijo spodbujajo delo svetovalcev šele zadnji dve leti. Kar se že pozna, saj so lani že našteli več kot 7.000 individualnih nasvetov.
 
Katarina Kafadar
Katarina Kafadar, Eko sklad, ENSVET

Brezplačno energetsko svetovanje in informiranje za občane v mreži ENSVET izvaja Eko sklad v preko 53 svetovalnih pisarnah po Sloveniji. Kakšno je zanimanje občin za sklenitev pogodb o vzpostavitvi svetovalnih pisarn.

Glede na dobro razporejenost svetovalnih pisarn je zanimanje za sklenitev novih pogodb o njihovi vzpostavitvi relativno majhno. Cilj je, da ima vsaka stranka največ 20 km do najbližje svetovalne pisarne. To nam je skoraj uspelo že doseči.

Kaj zagotavlja Eko sklad in kaj je naloga lokalne skupnosti, saj sedanja pokritost Slovenije kaže na zelo različen odziv v posameznih delih Slovenije?

Občina zagotavlja ustrezen prostor, ki omogoča prost in enostaven dostop vsem občanom, vse materialne pogoje za delovanje svetovalne pisarne, naročanje strank v času, ko svetovalna pisarna ne posluje, na telefonsko številko občine ter promocijo svetovanja in svetovalne pisarne v občinskih glasilih, lokalnih medijih, lokalnih dogodkih in razstavah ter na internetni strani občine. Najpogosteje je odziv in sodelovanje občin pogojen z razpoložljivimi sredstvi proračuna. Eko sklad zagotavlja ustrezno usposobljene energetske svetovalce, strokovno svetovanje in izvajanje izobraževalnih aktivnosti za občane, kot so predavanja in objave v lokalnih medijih.

Kaj lahko pridobijo občani s svetovalno pisarno in kaj jim nudijo energetski svetovalci?

Brezplačne in aktualne strokovne informacije na področjih, ki se nanašajo na učinkovito rabo in/ali rabo obnovljivih virov energije v eno/dvodružinskih hišah in večstanovanjskih stavbah oziroma posameznih gospodinjstvih ter svetovanje in ozaveščanje za zmanjševanje energetske revščine na domu. Svetovalna pisarna seznanja lokalne skupnosti z novostmi, financiranjem in usmeritvami na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za občane in sodeluje v dogovorjenih vsebinah akcijskega načrta energetske zasnove občine.

Ali je več zanimanja za energetsko sanacijo stavb ali občane zanima bolj energetska varčnost in energetsko upravljanje stavb ali stanovanja?

Večina svetovanj se nanaša na nove investicije s področja energetske sanacije stavb in novogradenj v skoraj nič energijskem razredu. Z osveščanjem v lokalnem okolju in medijih se pogosteje pojavljajo tudi vprašanja o zmanjševanju rabe energije in povečanju bivalnega ugodja.

Kako lahko pride občan do energetskega svetovalca, kaj mora prinesti s seboj v svetovalno pisarno?

Svetovalne pisarne po večini delujejo v popoldanskih urah. Za termin svetovanja se je potrebno naročiti na telefonski številki, ki je navedena na spletni strani posamezne svetovalne pisarne. Stran s svetovalnimi pisarnami najdete na https://ensvet.ekosklad.si/pisarna/imenik. Prav tako lahko za kontakt pokličete na 080 16 69, kjer vam posredujemo kontakt najbližje pisarne. V pripravi za leto 2019 je tudi spletna aplikacija, kjer bodo lahko stranke termin rezervirale preko spleta. V svetovalni pisarni stranka dobi obširnejše in celovitejše individualno svetovanje. Navadno se ob širokih temah, kot so celovita obnova, menjava ogrevanja ipd. med pogovorom in novimi informacijami porajajo dodatna vprašanja. Tako stranke prosimo, da se na svetovanje pripravijo. Prinesejo fotografije obstoječega stanja, morebitno projektno dokumentacijo, načrte, skice in predračune, da si svetovalec o problematiki lahko ustvari natančnejšo sliko. Po pogovoru svetovalec pripravi poročilo o svetovanju s povzetkom pogovora, napotki in morebitnimi dodatnimi informacijami, ki ga stranka praviloma prejme po elektronski pošti oziroma, po dogovoru, po navadni pošti. V pisarnah so na voljo tudi različni informacijski listi in druga strokovna literatura ter različni primeri materialov, oken in ostalih vzorcev, ki si jih stranke lahko ogledajo.

V zadnjem obdobju so za URE in OVE tudi občanom namenjene različne spodbude, krediti oz. nepovratna sredstva. Ali so občani o teh možnostih dovolj seznanjeni, se energetska osveščenost krepi?

Se, nedvomno. Tudi na svetovanja prihajajo z zelo specifičnimi strokovnimi vprašanji, saj internet in sodobni mediji ponujajo kopico informacij. Med vsemi informacijami je težko izluščiti, kaj je ustrezno za odgovore in rešitve, ki jih potrebuje posameznik. Tu nastopi mreža ENSVET, ki lahko konkretno svetuje za vsak posamezen primer občana.

Kje so vzroki, da občani še vedno premalo iščejo brezplačno strokovno pomoč energetskih svetovalcev?

Verjetno je to pripisati nepoznavanju te storitve, ki je šele pred kratkim postala del Eko sklada. Kot projekt je sicer v slovenskem okolju prisoten že 25 let, a sistemsko in s sredstvi za promocijo šele zadnji dve leti. Prepoznavnost mreže ENSVET se tako postopoma krepi, kar potrjuje podatek, da smo lani izvedli preko 7.000 individualnih nasvetov, pri čemer predavanja in članki svetovalcev niso vključeni.

Kje lahko občani pri energiji najbolj prihranijo in kako najbolj prispevajo k čistejšemu zraku?

Ločimo mehke ukrepe in investicijske ukrepe, ki vodijo k prihrankom energije in čistejšemu okolju. Med mehke ukrepe štejemo spremembo obnašanja, kot so nižja temperatura v stanovanju, pravilno zračenje, manj hlajenja, ugašanje luči, uporaba javnih prevoznih sredstev, kolesa, hoje ipd. Vse to smo strnili v priročni brošuri, ki si jo lahko naložite v razdelku naše spletne strani »Varčevanje z energijo«. Če jo želite v tiskani obliki, nam pišite na ekosklad@ekosklad.si. Glede investicijskih oblik varčevanja je najpogostejši ukrep menjava oken, kurilnih naprav in izolacija toplotnega ovoja stavbe. Za te in številne druge ukrepe nudi Eko sklad nepovratne spodbude in ugodne kredite. Na naši spletni strani www.ekosklad.si lahko preberete osnovne značilnosti posameznih investicijskih ukrepov prav tako v razdelku »Varčevanje z energijo« pod poglavjem »Tehnični listi«.

Ali se podjetja vse pogosteje odločajo za sončne panele?

Za rabo sončne energije za samooskrbo je vse več povpraševanja tako s strani občanov kot podjetij.

Lani smo prejeli okrog 1000 vlog občanov, letos že dobrih 1300 za spodbude pri postavitvi sončne elektrarne za samooskrbo v gospodinjstvih. S pozivom za nepovratne spodbude za podjetja smo pričeli šele letos jeseni. Do sedaj vloge za dodelitev nepovratnih sredstev za gradnjo sončne elektrarne za pravne osebe nismo prejeli, a zanimanja je kar nekaj. Za podjetja se pričakuje več naložb v okviru podporne sheme spodbujanja proizvodnje električne energije, ki jo izvaja Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Borzen.

V katere projekte je še vključena mreža ENSVET?

Svetovalci sodelujejo z Ekošolami pri organizaciji različnih delavnic in predavanj v vrtcih, šolah in srednjih šolah. Izpostavila bi projekt ZERO-zmanjševanje energetske revščine občanov, kjer strokovni sodelavec na centru za socialno delo prejemnikom denarnih socialnih pomoči predstavi brezplačno energetsko svetovanje na domu. Vsako obiskano gospodinjstvo poleg nasveta prejme tudi paket brezplačne opreme za zmanjševanje rabe energije in vode, na primer varčne sijalke, podaljški za električno energijo s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna in podobno. Zainteresirani občani na CSD-ju izpolnijo in oddajo prijavnico.