Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Ali se v Sloveniji zagotavlja trajnostni prostorski razvoj? - EOL 131

Ministrstvo za okolje in prostor | Promocija |
 
Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja s celovito obravnavo družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov tako, da se prostor varuje kot omejeno dobrino, ki zagotavlja kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje, ustvarja in ohranja prepoznavne značilnosti v prostoru, ustvarja in varuje pestrost, prepoznavnost in kakovost krajine ter tako, da se zagotavlja racionalno rabo prostora in ohranjanja prostorske zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije.
 
Slovenija
Površine stavbnih zamljišč, ki so pretežno namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim. Opomba: Prikazani so samo podatki za tiste občine, ki imajo veljaven OPN/PRO. Skupna površina, Slovenija: 671,28 km2. Povprečna površin, občina: 4,09 km2. Občina z največjo površino, Mestan občina Ljubljana: 43,77 km2. Občina z najmanjšo površino, Občina Hodoš: 0,43 km2. Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, Prostorski informacijski sistem, maj 2016.

Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja tudi s pripravo prostorskih aktov. Kakšno je doseganje njegovih ciljev, je možno ugotavljati na podlagi spremljanja stanja v prostoru oziroma s pomočjo podatkov o stanju prostora in s kazalniki prostorskega razvoja.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je maja 2018 odprlo javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema, ki je dostopno na naslovu http://www.pis.gov.si. Na tem mestu MOP podaja podatke, ki jih vodi in vzdržuje v okviru spremljanja postopkov priprave prostorskih aktov in izdaje upravnih aktov s področja graditve objektov.
Osrednja storitev, ki je dostopna preko spletnega mesta, je grafični pregledovalnik, ki omogoča vpogled v osnovne prostorske podatke o veljavnih državnih prostorskih načrtih, namenski rabi prostora iz veljavnih občinskih prostorskih načrtov in prostorskih redov občin, omejitvah v prostoru ter v podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ki se evidentirajo od 1. 6. 2015 naprej. Dodatno so uporabnikom na voljo tematski zbirni sloji, in sicer sloja območij državnih prostorskih aktov (v pripravi, veljavni), sloj začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora za prostorske ureditve, za katere še ni sprejet državni lokacijski načrt, in sloj generalizirane namenske rabe prostora, ki je bil vzpostavljen za potrebe spremljanja stanja prostorskega razvoja. Slednji povzema namensko rabo prostora iz vseh vrst veljavnih občinskih prostorskih aktov, t. j. iz občinskih prostorskih načrtov, prostorskih redov občin ter iz prostorskih sestavin občinskih dolgoročnih planov za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin občinskih srednjeročnih družbenih planov za obdobje od leta 1986 do leta 1990.

Na spletnem mestu je uporabnikom na voljo tudi dostop do podatkov o prostorskih aktih, ki ponuja vpogled v opisne podatke ter prenos razpoložljivih podrobnih podatkov iz tekstualnega in kartografskega dela veljavnih prostorskih aktov. V tem sklopu so trenutno na voljo podatki za državne prostorske akte, občinske prostorske akte (podatki za podrobnejše občinske izvedbene akte še niso na voljo), regionalne prostorske akte, ureditvene načrte obnove ter prostorske ureditve skupnega pomena. Z namenom odpiranja podatkov v svoji pristojnosti je Ministrstvo v okviru potekajočega programa projektov eProstor izvedlo digitalizacijo celotnega arhiva veljavnih državnih prostorskih aktov, v katero je bila zajeta tudi kartografska dokumentacija za posamezen državni prostorski akt.

Na spletnem mestu je mogoče dostopati tudi do podatkov o upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje. Upravni akti, ki se nanašajo na gradnje, so gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje ali dokazilo, da ima stavba uporabno dovoljenje, in upravni akti, izdani v postopku inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem predpisov, ki se nanašajo na gradnje. Podatki so uporabnikom na voljo preko javnih spletnih servisov. Ti so namenjeni dostopu in prevzemu prosto dostopnih podatkov za namene nadaljnjih uporab. Podprti so kartografski (WMS) in objektni (WFS) spletni servisi. V tem delu je uporabnikom na voljo tudi pomočnik za prenos podatkov.

Letos bo MOP spletno mesto dopolnil še z vsebinami, ki se nanašajo na kazalnike prostorskega razvoja. Na spletnem mestu bo tako na voljo seznam kazalnikov prostorskega razvoja in podrobni metodološki opisi za posamezen kazalnik. Ti bodo na vpogled tudi v grafičnem vpogledovalniku, kjer jih bo mogoče časovno razvrščati in prikazovati na različnih teritorialnih ravneh (statistične regije, občine, naselja).

Prostorski podatki, ki so na vpogled preko spletnega mesta, so v tem trenutku informativne narave. S programom projektov eProstor ter z novima zakonoma na področju urejanju prostora in graditve objektov bo MOP do leta 2021 vzpostavil pogoje, da se bodo podatki o vseh prostorskih aktih, gradbenih in uporabnih dovoljenjih evidentirali na enoten način v prostorskem informacijskem sistemu.

Ministrstvo za okolje in prostor
(Dejan Cvijanović, Mihael Fonda)