Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Zmanjšajmo uporabo plastičnih nosilnih vrečk - EOL 129/130

Ministrstvo za okolje in prostor | Promocija |
 
Z novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17), ki je začela veljati 8. julija 2017, je bil izveden prenos Direktive 2015/720/EU o zmanjšanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Z novelo uredbe so uvedeni ukrepi za postopno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na največ 90 takšnih vrečk na osebo do 31. decembra 2019 in na največ 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do 31. decembra 2025, pri čemer so izvzete zelo lahke plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 15 mikronov, ki so potrošnikom na voljo na prodajnem mestu kot primarna embalaža za sveža nepredpakirana živila.
 

vreckaZ novelo Uredbe niso prepovedane plastične nosilne vrečke, ampak je določena ukinitev brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk. Nobene plastične nosilne vrečke, ne glede na debelino stene ali vrsto plastičnega materiala, ne bodo prepovedane. Za prepoved plastičnih nosilnih vrečk se Vlada ni odločila, ker v Sloveniji zaenkrat ne razpolagamo z uradnimi podatki o številu plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet. Ker so ti podatki potrebni za spremljanje doseganja cilja zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, je bila sprejeta novela Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 68/17), ki je začela veljati 16. decembra 2017. Proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk morajo od 1. januarja 2018 dalje za vsako plastično nosilno vrečko, ki jo dajo v promet, plačati okoljsko dajatev, Finančni upravi pa morajo štirikrat letno sporočati podatke o številu takšnih vrečk, danih v promet v posameznem obračunskem obdobju, in vrsti plastičnega materiala, ločeno za plastične nosilne vrečke z debelino stene 50 mikronov ali več, od 15 do 49 mikronov (lahke plastične nosilne vrečke) in 14 mikronov ali manj (zelo lahke plastične nosilne vrečke).

Vsako prodajno mesto ali mesto ponudbe plastičnih nosilnih vrečk mora biti od 1. januarja 2018 dalje opremljeno s cenami vrečk v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov. S 1. januarjem 2019 bodo na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke ne glede na debelino njihove stene, in sicer kot ukrep za spodbujanje trajnega zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk za hkratno preprečevanje splošnega povečanja proizvodnje embalaže in za dosego okoljskega cilja zmanjševanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Čeprav ta določba stopi v veljavo šele z naslednjim letom, se je že kar precej trgovcev, tudi tistih, ki ne ponujajo živil, odločilo uvesti izključno plačljive plastične nosilne vrečke.

Tudi po 1. januarju 2019 pa bo lahko distributer omogočil potrošnikom, da na njegovem prodajnem mestu brezplačno zamenjajo odpadne plastične nosilne vrečke, kupljene pri njem, za enake nove plastične nosilne vrečke, kot je že uveljavljena praksa pri posameznih trgovcih. O tem bodo morali biti potrošniki obveščeni s pisnim obvestilom na prodajnih mestih tega distributerja. Za prevzete odpadne plastične nosilne vrečke bo moral distributer, ne glede na njihovo letno količino, izpolnjevati zahteve, ki so z uredbo predpisane za hranjenje in oddajo katerekoli odpadne embalaže pri distributerjih. Izvajanje prepovedi bodo preverjali inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in tržni inšpektorji.

Prepoved ne bo veljala za zelo lahke plastične nosilne vrečke, katerih debelina stene je manj kot 15 mikronov, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana. To so zlasti sadje, zelenjava, ribe, meso in mesni izdelki, mlečni izdelki, sveže pripravljeni sendviči in druga sveže pripravljena živila. Distributer bo moral potrošnike o tem obveščati s pisnim obvestilom na vsakem mestu ponudbe takih živil, na katerem bodo potrošnikom na voljo tudi zelo lahke plastične nosilne vrečke. Ta izjema hkrati predstavlja ukrep za preprečevanje odpadne hrane ter ukrep za zmanjševanje količin embalaže na splošno. Zelo verjetno je namreč, da je druga primerna embalaža težja od zelo lahke plastične nosilne vrečke, po drugi strani pa en poškodovan ali nagnit sadež v zavitku npr. šestih predpakiranih sadežev pomeni, da se že v fazi distribucije zavrže celotni zavitek.

Uporaba zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so namenjene za primarno embalažo svežih nepredpakiranih živil, se z novelo uredbe ne omejuje samo za ta namen, ampak so lahko potrošnikom še naprej na voljo tudi za druge namene, npr. kot nosilne vrečke za že predpakirana živila ali za neživilske proizvode. Te zelo lahke plastične nosilne vrečke bodo vključene v prej navedene okoljske cilje, zato od 1. januarja 2019 dalje potrošnikom ne bodo smele biti več na voljo brezplačno. Ker njihovi proizvajalci in pridobitelji ob prvem dajanju v promet ne vedo, za kakšen namen bodo potrošniki te vrečke dejansko uporabili, bodo število teh vrečk enkrat letno ministrstvu sporočali distributerji. Pri tem je distributerjem lahko v pomoč odločitveno drevo, ki je objavljeno na spletni strani ministrstva.

Drug ukrep za zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk je ukinitev količinskega praga 15 t, nad katerim morajo proizvajalci in pridobitelji, ki dajejo plastične nosilne vrečke kot prvi v promet, plačati stroške ravnanja z odpadno embalažo. Zato se morajo vsi proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na količino teh vrečk, ki jih dajo letno v promet, vključiti v enega od skupnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo, ki jih upravljajo družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

Tretji ukrep za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk je ozaveščanje potrošnikov. Doseganje cilja zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih vrečk je namreč tesno povezano s spremembo potrošniških navad in stopnjo okoljske ozaveščenosti prebivalcev. Plastične nosilne vrečke se uporabljajo za več namenov in njihova potrošnja se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Posledici sedanje ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk na ravni EU sta onesnaženost okolja in neučinkovita raba virov. Javnost je zato treba obveščati in ozaveščati o tem, da smetenje s plastičnimi vrečkami povzroča onesnaženost okolja in povečuje problem smetenja vodnih teles, kar ogroža vodne ekosisteme po vsem svetu. Smetenje okolja s plastičnimi vrečkami tudi negativno vpliva na nekatere gospodarske dejavnosti (npr. turizem). Pomembno vlogo pri zmanjševanju potrošnje plastičnih nosilnih vrečk imajo programi ozaveščanja potrošnikov na splošno in izobraževalni programi za otroke. Potrošnja plastičnih nosilnih vrečk se je v posameznih državah, kjer so sprejeli ustrezne ukrepe že pred leti, močno zmanjšala. Pri tem sta se kot najpomembnejša dejavnika izkazala prav sprememba potrošniških navad in visoka okoljska ozaveščenost prebivalcev.

Lahke plastične nosilne vrečke redkeje ponovno uporabimo kot debelejše plastične nosilne vrečke, zato hitreje postanejo odpadki, zaradi njihove majhne mase pa bolj pogosto smetijo okolje. Zato je cilj vseh ozaveščevalnih aktivnosti povečati ozaveščenost prebivalcev o vplivu lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje in spremeniti sedanje dojemanje plastike kot neškodljivega in poceni blaga. Ministrstvo za okolje in prostor je v preteklih letih sodelovalo pri dveh ozaveščevalnih akcijah o vplivu lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje. Leta 2016 je sodelovalo pri izdaji zgibank z uporabnimi preglednicami povzetkov vsebin izbranih predmetov za posamezen razred, namenjenih učencem osnovnih šol. V sporočilnih oknih zgibank je zasnovalo kampanjo o zmanjševanju uporabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Vsebine za promocijo zmanjševanja uporabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk, povezane s problematiko onesnaževanja morja, so bile objavljene na edicijah za drugi in šesti razred osnovne šole. Leta 2017 je ministrstvo sodelovalo pri izdaji tretje številke brezplačne izobraževalno-zabavne revije »Sobivanje«. Več informacij o izvedenih akcijah je na voljo na spletni strani ministrstva. Istega leta je ministrstvo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo začelo z aktivnostmi za izvedbo kampanje za ozaveščanje javnosti, zlasti končnih uporabnikov, glede škodljivega vpliva pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje in o ciljih zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nakupovalnih vrečk. Ministrstvo je k sodelovanju povabilo tudi proizvajalce in pridobitelje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, distributerje in njihova združenja ter okoljske nevladne organizacije. Kampanja, ki bo namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok, se bo začela v letošnjem letu. Cilji kampanje so povečanje prepoznavnosti problema in posledic onesnaževanja in obremenjevanja okolja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, spodbujanje trajnega zmanjšanja njihove potrošnje in doseganje okoljskega cilja glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

Ministrstvo za okolje in prostor
(dr. Lucija Jukić Soršak)