Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Kako smo izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem? - EOL 84/85

Svetovna novost |
 
Po novem lahko vsak izmed nas hitro preveri, koliko sta okolje in zdravje ljudi v Sloveniji obremenjena z elektromagnetnimi sevanji (EMS). Inštitut za neionizirna sevanja je namreč v okviru projekta e-karta EMS razvil dinamični register brezžičnih sistemov, ki so vir elektromagnetnih sevanj (EMS) na območju Slovenije in služi kot podlaga za karto obremenjenosti okolja ter zdravja ljudi z EMS. Dostop do e-karte EMS, ki je prvi tak primer ugotavljanja stanja obremenjenosti okolja z EMS v svetu, je mogoč preko mobilne in spletne aplikacije.
 
E-karta EMS; http://www.forum-ems.si/e_karta_karta.html
E-karta EMS; http://www.forum-ems.si/e_karta_karta.html

V Sloveniji, kjer je v uporabi že več telefonov, kot je prebivalcev, deluje več kot 3000 baznih postaj štirih mobilnih operaterjev. K tem je treba prišteti še nekaj tisoč drugih različnih oddajnikov, ki lahko po oddajni moči in zahtevnosti presegajo okvire baznih postaj. V prihodnje je pričakovati dodatno povečevanje števila brezžičnih sistemov z umeščanjem dodatnih brezžičnih sistemov, kot so LTE, Wi-Fi, TETRA in WiMAX. S povečevanjem obsega in raznovrstnosti teh sistemov pa se poleg negotovosti glede njihovih vplivov na okolje in zdravje ljudi povečuje tudi njihova okoljsko-prostorska konfliktnost.

V Sloveniji velja Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, ki določa najvišje vrednosti sevalnih obremenitev in zahteva, da se pri določanju skupnih sevalnih obremenitev upoštevajo vsi viri EMS na lokaciji. Uredba tudi natančno določa, kako se vrednotijo prispevki več virov na posamezni lokaciji. Zato bi moral biti eden bistvenih pogojev pri umeščanju novega vira EMS na lokaciji, kjer že deluje oddajni sistem, poznavanje njene obremenjenosti z EMS. Brez urejenega in sprotno osveženega registra virov EMS ter karte obremenjenosti okolja za celotno Slovenijo ni mogoče vnaprej ugotoviti obstoječega stanja ter s tem ustreznosti posamezne lokacije za nove posege.

Zato so v okviru projekta e-karta EMS na Inštitutu za neionizirna sevanja razvili dinamični register brezžičnih sistemov, ki so vir EMS na območju Slovenije. Register je podlaga za javno dostopno karto obremenjenosti okolja ter zdravja ljudi z EMS. Na podlagi geografskih podatkov lokacije uporabnik pridobi informacijo o sevalni obremenitvi za posamezno lokacijo ali območje glede na zakonsko določene mejne vrednosti za varovanje zdravja in varstva okolja, podatke o virih visokofrekvenčnih EMS na izbranem območju ter o kumulativnih sevalnih obremenitvah, ki jih ti viri povzročajo.

E-karta EMS je dobrodošla tudi za vse operaterje, planerje in projektante, ki iščejo podatke o obremenjenosti okolja z EMS pri izboru lokacij za nove vire EMS. Še posebno je ta podatek pomemben pri odločanju o uporabi lokacij, kjer se viri že nahajajo in so že obremenjene z EMS. Posebno vrednost ima projekt za potrošnike, torej uporabnike mobilnih telefonov, saj jim omogoča spremljanje osebne izpostavljenosti zaradi sevanja mobilnega telefona. Uporabniku je prikazana trenutna in večdnevna izpostavljenost EMS med uporabo mobilnega telefona, kar ga bo spodbujalo k ukrepom za zmanjševanje izpostavljenosti ter tveganj.

Projekt je tudi prva tovrstna aplikacija, ki upošteva resolucijo evropskega parlamenta iz leta 2009 o zdravstvenih vprašanjih, povezanih z elektromagnetnimi sevanji. Resolucija namreč med drugim poziva države članice, naj dajo javnosti na voljo zemljevide, ki prikazujejo izpostavljenost nizko- in visokofrekvenčnim EMS, zlasti tistim, ki jih ustvarjajo bazne postaje ter radiodifuzni oddajniki.