Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Spremembe v zakonu o gozdovih - EOL 80

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje smo pripravili nekatere nujne spremembe in dopolnitve Zakona o gozdovih, s katerimi želimo povečati gospodarsko aktivnost v gozdovih in zmanjšati obseg sive ekonomije ter uskladiti naš pravni red z zahtevami EU. Predlagane so naslednje spremembe:

1.    Za izvajanje Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010) o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode, uvajamo prevoznico za vse gozdno-lesne sortimente, naložene na prevozno sredstvo in med prevozom. S tem dokumentom se zagotavlja sledljivost lesa iz gozda do kupca in sistem potrebne skrbnosti. S prevoznico poskušamo tudi preprečiti nezakoniti sečnjo v Sloveniji in z njo povezano trgovino, kar je temeljni namen Uredbe (EU) št. 995/2010.
Dajanje nezakonito posekanega lesa ali proizvodov iz takega lesa na trg je v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010 prepovedano. Prav tako so podjetja, ki poslujejo zakonito, opozorila, da prevoz gozdno-lesnih sortimentov brez kakršnega koli dokumenta pomeni nelojalno konkurenco, ker nista evidentirana niti prihodek niti plačilo ustreznih davščin, kar omogoča sivo ekonomijo pri delu v gozdu in v prometu z gozdno-lesnimi sortimenti. Zato bi prevoznica prispevala tudi k manjšemu izvozu hlodovine, ki se iz leta v leto povečuje, in zato k boljši oskrbi domače lesnopredelovalne industrije z ustrezno hlodovino.
Določamo pristojne organe za izvajanje Uredbe (EU) št. 995/2010 in Uredbe (EU) št. 607/2012. Za nadzor so pristojni: ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, Gozdarska inšpekcija, Carinska uprava Republike Slovenije in Policija.

2.    Za gradnjo gozdnih prometnic uvajamo možnost graditve brez soglasja vseh lastnikov gozdov. Za gradnjo predlagamo soglasje lastnikov gozdov, ki imajo v lasti več kot tri četrtine površin zemljišč na trasi predvidene gozdne prometnice. Gradnja gozdnih prometnic je kljub javnemu interesu in sofinanciranju od EU zaradi administrativnih postopkov zelo otežena. V praksi nekaj kilometrov gozdne ceste poteka čez lastništvo 30, 40 ali še več zasebnih lastnikov gozdov. Ker je za izdajo dovoljenja za gradnjo gozdne ceste potrebno soglasje vseh lastnikov gozdov, ki so lastniki gozda na trasi bodoče gozdne ceste, lahko v praksi pridobivanje teh soglasij traja več let ali pa jih sploh ni mogoče pridobiti. Posledice nezmožnosti gradnje gozdnih prometnic se pokažejo v visokih stroških gospodarjenja in nekonkurenčnosti, nezmožnosti učinkovitega ukrepanja pri požarih, plazovih, poplavah, boleznih, škodljivcih ipd.

3.    Obstaja možnost, da Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z Zavodom za gozdove Slovenije sklene pogodbo o opravljanju strokovnih nalog v okviru izvajanja nadzora nad koncesijami v gozdovih, ki so last Republike Slovenije.