Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Računsko sodišče ni povsem zadovoljno, MOP meni drugače

Prejeli smo
|
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 101/07, v nadaljevanju: Uredba) v 50. členu določa ustanovitev Komisije za embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: Komisija) kot posebno posvetovalno telo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v zvezi z vprašanji na tem področju.

Skladno z Uredbo je naloga Komisije predvsem spremljanje stanja na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo v Sloveniji in svetovanje MOP pri uveljavljanju ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje količine odpadne embalaže in njenih škodljivih vplivov na okolje ter v zvezi z organizacijo ravnanja z odpadno embalažo. Člane Komisije imenuje minister, pristojen za varstvo okolja, sestavljajo pa jo predstavniki: Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarstvo, Zveze potrošnikov Slovenije, posameznih gospodarskih in obrtnih zbornic, reprezentativnih združenj slovenskih občin, embalerjev, pridobiteljev blaga, proizvajalcev embalaže in pridobiteljev embalaže, družb za ravnanje z odpadno embalažo ter izvajalcev recikliranja in drugih načinov predelave odpadne embalaže ali embalažnega materiala.

Prva Komisija za embalažo in odpadno embalažo je bila ustanovljena v letu 2002, zadnjo sejo pa je imela konec leta 2005.
Računsko sodišče RS je v letu 2009 v revizijskem poročilu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov opozorilo, da je MOP dolžan ponovno vzpostaviti delovanje omenjene Komisije. Tudi zaradi opozorila Računskega sodišča je minister za okolje in prostor v letu 2009 imenoval novo Komisijo, ki se je prvič sestala 10. 12. 2009. V Komisijo so imenovani predstavniki tistih subjektov, ki jih določa že sama Uredba. V Komisiji so zavezanci (embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci embalaže in pridobiteljev embalaže) zastopani preko predstavnikov Gospodarske, Obrtne in Trgovinske zbornice ter predvsem preko predstavnikov družb za ravnanje z odpadno embalažo, saj le-te zastopajo interese zavezancev. ODEM GIZ je na MOP naslovil prošnjo za vključitev v delo Komisije, člani le-te pa so na prvi seji sklenili, da se v delo Komisije vključi tudi predstavnika ODEM GIZ. Tako Komisijo sestavlja 15 članov, predsednica Komisije je dr. Lucija Jukić Soršak, predstavnica MOP, ki je tudi odgovorna s strani MOP za delovanje Komisije.

V Porevizijskem poročilu Računskega sodišča z dne 4. 1. 2010 je sicer povzeto dejstvo, da je bila Komisija imenovana, ter da je pripravljen njen poslovnik, vendar je kljub temu Računsko sodišče izreklo ukrep le kot delno zadovoljiv. Računsko sodišče namreč meni, da bi moral MOP izdelati načrt dela Komisije z roki in določiti odgovorno osebo za spremljanje dela Komisije. Vendar na MOP menimo, da je načrt dela Komisije določen z Uredbo, ki predpisuje pristojnosti Komisije, s poslovnikom pa se določi način njenega delovanja. Komisija je posvetovalno telo, ki naj bi se sestala vsaj dvakrat letno, njena naloga pa je predvsem spremljanje stanja na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo. Koliko bo Komisija uspešna, pa je odvisno predvsem od prizadevnosti članov Komisije. V kolikor bodo člani Komisije odgovorno in konstruktivno pristopili k delu Komisije, bo delo Komisije učinkovito, posledično pa bo tudi Komisija odigrala svojo vlogo, ki jo ima na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Ob začetku delovanja Komisije na MOP pričakujemo, da bo Komisija opravila svojo nalogo v okviru zakonskih pristojnosti. Nenazadnje je tudi Računsko sodišče opozorilo na pomen, ki ga mora imeti Komisija v sistemu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

dr. Lucija Jukić-Soršak, MOP
mag. Katja Buda, MOP