Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Gospodarstvo letno izgubi tone materialov, država pa preveč evrov - EOL 110

Ravnanje z IMV |
 
To, da je osebni avtomobil sestavljen iz okoli 10.000 sestavnih delov in iz približno 40 različnih materialov, je znano. Izrabljena vozila so potemtakem zakladnica različnih surovin, med drugim je v avtu več kot 60 % železa ali jekla, a tudi žlahtnih in nevarnih snovi ne manjka. In kaj se dogaja z izrabljenimi vozili v Sloveniji in v EU? Nič dobrega. V Sloveniji naj bi letno nastalo vsaj 30.000 izrabljenih vozil, če ne več, a v strokovno razgradnjo se jih zadnja leta povprečno zajame le nekaj čez 6000. Preostali poniknejo. MOP ugotavlja, da se v Sloveniji letno umakne iz prometa okrog 75.000 osebnih avtomobilov. Na trgu je zmeda, na kar že leta opozarja shema Ekomobil. Čeprav je po zakonodaji zadnjemu lastniku omogočena brezplačna oddaja vozila v razgradnjo, vozniki iščejo druge, nelegalne poti. Kaj se dogaja? Odgovarja Lado Kastelec, direktor Ekomobila, družbe za ravnanje z izrabljenimi vozili.
 

Sestavni deli avtomobila - foto Boštjan ČadejPri ravnanju z izrabljenimi vozili v Sloveniji že nekaj let ni napredka, saj je količina zajetih vozil v razgradnjo okrog 6000, kar je pod pričakovanji, saj naj bi letno nastalo več kot 30.000 izrabljenih vozil. S katerimi ukrepi v letu 2016 želi Ekomobil spremeniti sedanje stanje?

Potrebna bo sprememba zakonodaje. Eno od večjih težav predstavlja tako imenovana izjava o lokaciji vozila, ki lastniku omogoča, da vozilo začasno umakne iz prometa. V praksi to pogosto pomeni, da takšna vozila stojijo na domačih dvoriščih ali pa jih prodajo avtoodpadom ali drugim zbiralcem sekundarnih surovin, ki nimajo koncesije za ravnanje z izrabljenimi vozili. Nadzor nad obdelavo takšnih vozil in na ravnanje z nevarnimi snovmi tako ni mogoč. Prav tako ni mogoče doseči ciljev pri predelavi.

Predlagali smo tudi spremembe Zakona o motornih vozilih, ki bi uvedel dajatev na odjavljeno vozilo, ter spremembe Uredbe o izrabljenih vozilih. Čakamo na odgovore in na dogovor med Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za okolje in prostor. Letos bomo tudi razširili mrežo zbirnih mest izrabljenih vozil.

V MOP-ovem osnutku Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov je navedeno, da se več IMV nelegalno prodaja v tujino ali nelegalno razgradi zaradi dragocenih sestavnih delov in surovin ali pa jih nevestni vozniki pustijo v naravi. Kaj od navedenega prevladuje in kako bi lahko država spremenila to stanje na trgu?

Predvidevamo, da prevladuje nelegalna razgradnja. Država bi morala z intenzivnejšim in učinkovitejšim inšpekcijskim nadzorom in sankcioniranjem preprečiti nelegalno zbiranje, obdelavo in prodajo ekonomsko zanimivih sestavnih delov in surovin izrabljenih vozil.

Kako visoka je ekonomska in okoljska škoda v Sloveniji in EU zaradi neurejenih razmer pri ravnanju z izrabljenimi vozili?

Neurejene razmere pri ravnanju z izrabljenimi vozili povzročajo poleg visoke ekonomske tudi okoljsko škodo, saj so materiali, ki niso tržno zanimivi, zavrženi. Mislim na nevarne odpadke, različne plastične dele, tekstil, različne kovine in drugo. Ker se v sistem ravnanja z izrabljenimi vozili ne zajamejo vsa izrabljena vozila, ki naj bi nastala v enem letu, se ocenjuje, da gospodarska škoda za vsako leto znaša vsaj 4,4 milijona evrov. Slovensko gospodarstvo letno ostane brez velikih količin železnih (17.600 t) in barvnih kovin (2.000 t), reciklabilne plastike (2.300 t) in drugih reciklabilnih materialov (3.500 t). Glede na to, da je Slovenija na poti v krožno gospodarstvo, je to velika izguba materialov, surovin. Poleg tega nelegalna podjetja ne plačujejo potrebnih davkov in prispevkov.

Kako so v Sloveniji uspešna zbirna mesta za IMV in v katerih delih države opažate morebitni dvig zajema? Koliko vozil ste uspeli zajeti v razgradnjo v tem letu?

Uspešnost zbirnih mest je različna. Opazno je zmanjšanje zajema izrabljenih vozil na območjih, kjer je država podelila vsa potrebna dovoljenja samostojnim obratom za zbiranje in obdelavo izrabljenih vozil. Velik problem predstavlja tudi neenakopravni položaj skupne sheme ravnanja z izrabljenimi vozili, to je Ekomobil, v primerjavi s samostojnimi obrati. Samostojni obrati nimajo stroškov zbiranja izrabljenih vozil, transporta ter stroškov vzdrževanja sheme.

V letu 2012 smo v okviru skupne sheme Ekomobil od skupno 2.840 izrabljenih vozil v razgradnjo prejeli 2.179 vozil. To predstavlja 77 % vseh razgrajenih vozil. V letu 2013 2.495 (41 %) od skupno 6.115 vozil, v letu 2014, 2.472 (39 %) od skupno 6.260 vozil, lani pa 2.481 (37 %) od skupno 6.620 vozil.

Zakaj IMV uvrščamo v nevarne odpadke?

Izrabljeno motorno vozilo vsebuje več kot 30 kg nevarnih snovi. To so svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, PCB, olja, tekočine proti zmrzali, zavorne tekočine, gorivo, akumulator in druge, kar je nevarno za ljudi in okolje.

V zadnjih letih je bilo več pobud, da bi z medresorskim usklajevanjem na državni ravni odpravili zlorabo instrumenta odjave vozila iz prometa. Kdo je odgovoren, da se vaše pobude niso uresničile?

Ministrstvo za okolje in prostor. Doslej v medresorskem usklajevanju še ni bilo dogovora med MzI in MOP, pri rešitvi tega problema pa je pomembna tudi vloga Ministrstva za finance. Pred javno obravnavo je nov predlog novele Zakona o motornih vozilih. Upajmo, da bodo končno sprejete prve rešitve.

Katere zahteve je potrebno upoštevati pri ekološki razgradnji IMV?

Zbiranje in obdelava izrabljenih vozil morata potekati tako, da ni ogroženo zdravje ljudi in ni povzročena škoda okolju. Ne sme tudi predstavljati tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali živali. Upoštevati moramo še škodljive vplive zaradi hrupa ali vonjav. Zbiranje in obdelava izrabljenih vozil morata potekati tako, da je mogoče njihove sestavne dele ponovno uporabiti, kadar so za to primerni, ali jih predelati, če jih ni mogoče ponovno uporabiti. Pri predelavi sestavnih delov ima prednost recikliranje, če je to izvedljivo glede na vplive na okolje. Upoštevaje sedanjo Uredbo o izrabljenih vozilih pri ekološki razgradnji izrabljenih vozil zagotavljamo, da ponovna uporaba in predelava za vsa v razstavljanje prevzeta izrabljena vozila dosežeta najmanj 95 % povprečne mase praznega vozila na leto. Ponovna uporaba in recikliranje za vsa v razstavljanje prevzeta izrabljena vozila pa dosežeta najmanj 85 % povprečne mase praznega vozila na leto.

Koliko zavezancev je vključenih v shemo Ekomobil?

V shemo Ekomobil je vključenih 99 % proizvajalcev, uvoznikov in trgovcev z motornimi vozili, trije obrati za razstavljanje izrabljenih vozil ter 56 zbirnih mest, kjer lahko brezplačno oddate izrabljeno vozilo.