Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Koraki do transnacionalnega centra za pakirne biokompozitne materiale - EOL 131

Raziskave plastične in papirne embalaže | Dominik Širovnik in Mojca Zidarič; mentor: dr. Barbara Bradač Hojnik (Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor) |
 
Pogosto lahko na spletnih straneh slovenskih ministrstev zasledimo aktualne razpise, ki izbranim organizacijam za izvedbo programov in projektov nudijo popolno ali delno financiranje s strani Evropske unije na podlagi evropske kohezijske politike. Sredstva so razdeljena med programe in projekte na raznih področjih, vse od izobraževanja, zaposlovanja, raziskovanja in inovacij, tja do novogradenj, prenove, tehnoloških posodobitev, mobilnosti in podobno. V nadaljevanju članka bomo na kratko opisali skupni namen in cilje, do katerih si z omenjenimi programi prizadeva Evropska unija in podrobneje predstavili enega izmed projektov, ki se ukvarja s problematiko kombinirane embalaže.
 

vrecka-kruhEvropsko teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju ETC - European Territorial Cooperation), bolj poznano pod imenom Interreg, je eden izmed ciljev evropske kohezijske politike in zagotavlja vodila za izvajanje skupnih ukrepov ter izmenjavo politik na nivoju nacionalnih, regionalnih in lokalnih akterjev iz različnih držav članic EU. Splošni cilj ETC je spodbujanje skladnega gospodarskega, socialnega in ozemeljskega razvoja unije kot celote, kar uspešno poteka na čezmejnih, transnacionalnih in medregionalnih področjih sodelovanja že vse od leta 1990. Trenutno poteka peto programsko obdobje, ki se je pričelo leta 2014 in bo trajalo do leta 2020, zagotovljeni sklad za izvedbo njegovih aktivnosti pa znaša 10,1 milijarde evrov, ki skupno oskrbuje več kot 100 različnih programov sodelovanja, ki so razdeljeni med tri omrežne programe (Urbact III, Interact III in ESPON) in medregionalni program sodelovanja z imenom Interreg Europe. Programi vključujejo vseh 28 držav članic EU, a tudi Norveško, Švico, Islandijo in Liechtenstein ("Interreg : European Territorial Co-operation", 2018).

Skladno s strategijo Evropa 2020, ključni elementi Interregove reforme 2014-2020 temeljijo na enajstih prednostnih naložbah, opredeljenih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložbe bodo prispevale k doseganju ciljev strategije za pametno in trajnostno rast. Vključujejo področja raziskovanja in inovacij, informacijske in komunikacijske tehnologije, nizkoogljičnosti gospodarstva, boja proti podnebnim spremembam, trajnostnega prometa, okolja in učinkovitosti virov ter še nekatera druga ("Interreg : European Territorial Co-operation", 2018).

Eden izmed programov, ki temelji na medregionalnem sodelovanju, je tudi tako imenovan Interreg Central Europe (v nadaljevanju Interreg-CE). V skladu je 246 milijonov evrov. Podpira sodelovanje javnih in privatnih organizacij na področju Avstrije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske, Slovaške in Slovenije. Podrobneje bomo v nadaljevanju predstavili aktualni projekt z imenom Biocompack-CE, ki se je pričel maja lani in se bo predvidoma zaključil v prvi polovici leta 2020 ("Interreg CENTRAL EUROPE - Home", 2018).

Na poti do okolju in potrošniku prijazne embalaže

Pojav mikroplastike v recikliranih sekundarnih papirnatih materialih in kompostu vse bolj skrbi. Zato vidijo snovalci projekta Biocompack-CE velik potencial v vzpostavitvi sinergije med podjetji, raziskovalci in inovatorji na področju oblikovanja, proizvodnje in recikliranja embalaže iz kombiniranega papirja in bioplastike v srednji Evropi. Premalo jo je zaradi pomanjkanja ozaveščenosti o novih materialih bioplastike med proizvajalci papirnate embalaže in zaradi pomanjkanja skupne strategije inovacij v evropskem in nacionalnem pravnem gospodarstvu. Manjka tudi namenskih orodij za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem pri uvajanju novih rešitev v zvezi s plastično in papirnato embalažo. Glavni cilj projekta je zagotoviti tesnejše povezave med raziskovalnimi in razvojnimi ustanovami ter podjetij, ki delujejo na področju proizvodnje pakirne papirnate in plastične embalaže. Uvesti želijo tudi nove rešitve v proizvodnji papirnate in plastične embalaže, ki bodo prispevale h krožnemu gospodarstvu na podlagi višje kakovosti sekundarnih materialov z nižjo vsebnostjo mikroplastike. Med izvajanjem projekta bi radi snovalci podjetjem nudili pomoč pri implementaciji proizvodnje in uporabe embalaže iz preverjenih biološko razgradljivih in kompostibilnih materialov ter hkrati pospešili predvsem prenos znanja in tehnologije. Prav tako snovalci projekta težijo k spodbujanju razmišljanja o trajnostnem razvoju na podlagi ozaveščanja tako projektnih partnerjev kot tudi širše javnosti o življenjskem ciklu ter okoljskem odtisu embalaže, ločevanju odpadkov, zmanjšanju količine mešanih odpadkov ter učinkovitosti kompostiranja ("BIOCOMPACK-CE", 2018).

V projektu sodeluje deset partnerjev iz šestih držav (Hrvaška, Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija in Italija), med katerimi sta tudi dva inštituta, Poljska zbornica za recikliranje in predelavo embalaže, Slovaška Univerza za tehnologijo v Bratislavi ter slovensko podjetje Papirol d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo papirnatih vrečk, ovojnih, pekovskih, aranžerskih in nekaterih drugih vrst papirja ter celofana. Slovenijo v projektu poleg podjetja Papirol zastopa tudi Kemijski inštitut iz Ljubljane, odsek za polimerno kemijo in tehnologijo, ki je pod vodstvom dr. Andreja Kržana tudi vodilni projektni partner ("BIOCOMPACK-CE", 2018).

Želeni rezultati projekta (European Union, European Regional Development Fund, 2017, strani 26-29):

1. Vzpostaviti Transnacionalni center za pakirne biokompozitne materiale (v nadaljevanju TBPC) ter vanj vključiti čim več zunanjih partnerjev. TBPC bo podjetjem in organizacijam nudil strokovno svetovanje in pomoč pri iskanju rešitev v zvezi z vsemi stopnjami življenjskega cikla embalaže in pri iskanju izvajalcev na področju embaliranja.

2. Definirati srednjeevropsko strategijo trajnostne embalaže iz papirja in plastike, ki bo postavila cilje za obdobje 3-5 let in se osredotočila predvsem na vzpostavitev sistema proizvodnje in uporabe embalaže ter ravnanja z odpadno embalažo.

3. Izdati priročnik z naslovom Trajnostni dizajn papirnate in plastične embalaže. Z njim želijo spodbuditi podjetja in organizacije, da vstopijo v stik s partnerji TBPC in da pri proizvodnji, nakupu ali uporabi embalaže upoštevajo inovativne rešitve na obravnavanem področju.

4. Informirati in usposabljati majhna in srednje velika podjetja o ponudbi in inovacijah na področju rešitev pakiranja predvsem v zvezi z novimi plastičnimi masami ter spodbuditi njihovo sodelovanje z raziskovalnimi in razvojnimi institucijami ter podjetji.

V okviru projekta bosta v vsaki sodelujoči državi potekali vsaj dve delavnici o ozaveščanju nacionalnih akterjev, ki sodelujejo v vrednostni verigi papirnato-plastične embalaže. V enega izmed ciljev projekta sodi tudi razvoj dveh novih proizvodov (European Union, European Regional Development Fund, 2017, stran 44):

1. Kompostibilna in posledično tudi biorazgradljiva vrečka za živila, izdelana iz kombinacije papirja in prosojne plastike, ki bi jo potrošnik lahko odvrgel kar med biološke odpadke. Takšne vrečke bi nadomestile sedanje vrečke iz kombiniranih materialov, ki bi jih moral potrošnik po pravilih ravnanja z odpadno embalažo pred zavrženjem najprej ločiti na papir in plastiko in šele nato oboje odvreči v primeren zabojnik.

2. Prav tako kompostibilna papirnata vrečka, ki bi imela na notranji strani nanešen premaz s čimer bi preprečilo pronicanje tekočin in maščobe, tako da bi bile vrečke primerne za shranjevanje bioloških odpadkov.

Projekt Biocompack-CE izhaja iz združitve dveh že zaključenih Interregovih projektov: Ecopaperloop, katerega koordinator je bil eden izmed sedanjih projektnih partnerjev, javni raziskovalni center Innovahub SSI iz Italije in Plastice-CE pod vodstvom ljubljanskega Kemijskega inštituta. Partnerje usmerja k skupnemu doseganju ciljev, predvsem pa želijo na inštitutu med sodelujočimi organizacijami vzpostaviti trajno navezo ter prenos tehnologije in znanja. Projekt je trenutno v fazi intenzivne priprave za izdelavo pilotov modela TBPC novih proizvodov, za katere je v veliki meri odgovorno slovensko podjetje Papirol d.o.o. Naslednji sestanek partnerjev bo potekal v drugi polovici septembra v Debrecenu na Madžarskem. Glede na načrt projekta lahko prototipe proizvodov pričakujemo v prvi polovici naslednjega leta. ("BIOCOMPACK-CE", 2018) To pa še ne pomeni, da bodo takrat dostopni tudi na trgu, saj morajo, po besedah Graziana Elegirja, vodje enote za kemijo in okolje v italijanskem raziskovalnem centru Innovahub SSI, prototipi prestati tudi laboratorijski test razgradnje. Ta je odvisna od zapletene sestave posameznega materiala, iz katerega je vrečka izdelana (med drugim vključuje tudi uporabljena lepila in barve) in načina oblikovanja vrečke. Veliko vlogo pri razgradnji igra tudi potrošnikov način uporabe in zavrženja vrečke ("Biocompack CE European Project - Paper Industry World", 2018). 

LITERATURA

• Biocompack CE European Project - Paper Industry World. (2018). Retrieved from http://www.paperindustryworld.com/biocompack-ce-european-project/

• BIOCOMPACK-CE. (2018). Retrieved from https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BIOCOMPACK-CE.html

• European Union, European Regional Development Fund. (2017). CE1237 Biocompack-CE Version: 2, Application Form. Interreg Central Europe.

• Interreg : European Territorial Co-operation. (2018). Retrieved from http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/

• Interreg CENTRAL EUROPE - Home. (2018). Retrieved from https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html