Spremembe in dopolnitve Energetskega zakona

Ponedeljek, 06. Maj 2019

elektrika
(Foto: www.shutterstock.com)

Vlada RS je potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona in ga poslala v Državni zbor v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev z evropskim pravnim redom, odločbo Ustavnega sodišča RS in Smernice za državno pomoč za okolje in energijo (2014-2020). Z novelo Zakona se urejajo tudi manjše spremembe, s katerimi se bodo določile pravne podlage za bolj jasne določitve obveznosti posameznih udeležencev na energetskem trgu ter odpravile nekatere pomanjkljivosti.

Odpravljene so nekatere neskladnosti s predpisi EU, Zakon pa je usklajen z nekaterimi novimi uredbami EU na energetskem področju. V novem zakonu tako obveznost namestitve energetske izkaznice velja tudi za lastnike in najemnike stavb, v katerih se javnost pogosto zadržuje in ne le za stavbe, ki so v lasti ali v uporabi javnega sektorja, kot je veljalo do sedaj. Med drugim je podrobneje predpisana tudi zakonska podlaga za vzpostavitev celovitega procesa nadzora nad energetskimi pregledi. Velike družbe bodo morale o izvedenem energetskem pregledu poročati agenciji, ki bo o tem vodila evidenco ter vzpostavila sistem poročanja in preverjanja o izvedenih energetskih pregledih. Zakon podaja tudi novo interpretacijo direktive EU o učinkovitem daljinskem ogrevanju oziroma hlajenju. Gre za manj zahteven pomen, kot v prvotni različici zakona.

V skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS je v novo različico zakona dodan postopek plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku.

Zakon se usklajuje tudi s Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo (2014-2020), odpravlja nekatere neustrezne pojme, kot prekršek pa med drugim opredeljuje tudi zavajajoč ali nepošten način prodaje električne energije oziroma zemeljskega plina preko akviziterjev. Določena je tudi strožja kazen za neizpolnjevanje zakonske obveznosti uporabe biogoriv v prometu.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo – Portal Energetika