Največ podpor za OVE sončnim elektrarnam

Ponedeljek, 08. April 2019

sončna elektrarna
V letu 2018 so največ izplačanih podpor prejele sončne elektrarne, in sicer 47 % vseh izplačanih podpor.

V letu 2018 je po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore Borzen, d.o.o., povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije znašala 144,1 EUR/MWh, kar je 5 % manj kot v letu 2017.

Konec leta 2018 je bilo v slovensko podporno shemo uvrščenih 3.859 elektrarn s skupno nazivno močjo 412 MW, kar predstavlja približno 12 % vseh instaliranih zmogljivosti v Sloveniji. Za celotno subvencionirano proizvodnjo električne energije v višini 937,9 GWh je bilo v letu 2018 skupaj izplačanih za 135,1 mio. EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). Največ izplačanih podpor so prejele sončne elektrarne, in sicer 47 % vseh izplačanih podpor. Sledile so naprave SPTE na fosilna goriva, in sicer z 21 % izplačanih podpor, 15 % izplačanih podpor so bile deležne elektrarne na lesno biomaso, 11 % pa bioplinske elektrarne. Izplačila za hidroelektrarne so predstavljala 5 %, vetrne in druge naprave so predstavljale zanemarljiv delež izplačil.

Glede na količino proizvedene električne energije so v letu 2018 največji delež predstavljale naprave SPTE na fosilna goriva, in sicer 34 %, sledile so sončne elektrarne s 27 %, elektrarne na lesno biomaso in hidroelektrarne vsake s po 13 % in bioplinske elektrarne z 12 %. Glede na leto 2017 je v letu 2018 evidentirana večja proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn in naprav SPTE na fosilna goriva, proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn in bioplinskih elektrarn pa se je zmanjšala.

Podporna shema je instrument državne pomoči, potrjen s strani EU, ki s sistemom subvencioniranih višjih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE, potrebnih za doseganje nacionalnih ciljev povečevanja deleža rabe OVE v končni rabi energije.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo – Portal energetika