Torek, 16. December 2014

Udeležba na forumu
Udeležba na forumu. (Foto: UM FKKT)

10. 12. 2014 je v Ljubljani na Gospodarski zbornici Slovenije potekal nacionalni forum na temo sledenja nevarnega blaga, ki ga je organizirala Univerza v Mariboru v okviru projekta ChemLog T&T. Foruma so se udeležili predstavniki Prometnega instituta Ljubljana, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Uprave za reševanje in zaščito RS, Univerze v Ljubljani, Slovenskega društva za inteligentne transportne sisteme, Adrie Kombi, Slovenskih železnic, podjetja OMEGA consult in Lineal, Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ), DARSA in drugi.

Projekt ChemLog T&T je mednarodni projekt, v katerem sodeluje osem srednjeevropskih držav, vključno s Slovenijo, in se osredotoča na sledenje ter izmenjavo informacij med deležniki, vključenimi v prevoz nevarnega blaga, kot so pošiljatelji, operaterji prevoza, prevozniki in ponudniki sledenja na eni ter intervencijskimi enotami in drugimi pooblaščenimi javnimi uporabniki na drugi strani, kar bi povečalo varnost in zagotovilo učinkovito ukrepanje v primeru nesreče.

Prevoz nevarnega blaga je urejen z mednarodnimi predpisi, katerih skupni cilj je zagotoviti varnost in ustrezne pogoje za varen prevoz glede na potencialno nevarnost ter omogočiti prost pretok blaga v mednarodnem transportu. Kljub vsemu pa mednarodni sporazumi ne predpisujejo sledenja vozil in poročanja podatkov o prevozu nevarnega blaga javnim organom odgovornim za nadzor tovrstnega tovora.

Vendar kaže, da se bo v prihodnosti spremenilo tudi to. Delovna skupina strokovnjakov za telematiko in za prevoz nevarnega blaga v okviru Ekonomske komisije združenih narodov za Evropo (UNECE) je pripravila osnutek sistemske arhitekture telematskega sistema za uvedbo elektronskega tovornega lista v transportu nevarnega blaga, ki bi v primeru nesreče omogočal avtomatski prenos podatkov o lokaciji ter tudi vrsti in količini nevarnega blaga reševalnih enotam ter po potrebi oz. dogovoru tudi drugim pooblaščenim javnim uporabnikom (policiji, inšekcijam itd.).

Če predlagan sistem na kratko opišemo lahko rečemo, da gre za predlog uvedbe elektronskega tovornega lista, kjer bi pošiljatelj prevoza posredoval podatke o tovoru v elektronski obliki transportnemu operaterju, ki jih nato shrani v svoji podatkovni bazi. Ponudniki sledenja imajo prav tako shranjene podatke o lokaciji določene transportne enote v svojih podatkovnih bazah. Torej podatkovne baze o tovoru in lokaciji že obstajajo prav tako nadzorni klicni centri, inšpekcijske službe, policija, itd. Kar v tem primeru mora biti razvito in določeno na mednarodni ravni je vmesnik oz. tako imenova »osrednja upravljalska storitev«, ki bi bi omogočila avtomatski pretok informacij med transportnimi operaterji in ponudniki sledenja ter pooblaščenimi javnimi organi v primeru, da pride do potrebe po teh informacijah (nesreča, inšpekcija, incident, itd.). V tem primeru, bi se podatki o tovoru in lokaciji avtomatsko prenesli iz prej omenjenih podatkovnih baz do pooblaščenih javnih organom s pomočjo vmesnika. Omenjen predlog UNECE prav tako predlaga posredovanje informacije o vsakem prevozu nevarnega blaga »osrednji upravljalski enoti« z navodili kako podatke o tovoru priklicati iz baze v kateri so le-ti shranjeni.

Namen foruma je bil predstavitev omenjene arhitekture sistema slovenskim strokovnjakom v povezavi z rezultati pilotnega projekta, ki smo ga izvedli skupaj z Italijanskimi projektnimi partnerji.

V okviru foruma so bile udeležencem predstavljene tudi drugi pomembne teme in projekti iz področja sledenja nevarnega blaga. Mag. Matej Dobovšek iz podjetja Lineal in Marko Fatur iz LUZ-a sta predstavila projekt »Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju« Mag. Valter Suban iz Univerze v Ljubljani, Fakultete za pomorstvo in promet je predstavil sistem sledenja nevarnih tovorov v pomorskem prometu. G. Alojz Habič iz Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za promet je udeležencem predstavil zakonodajo in predpise iz področja prevoza nevarnega blaga ter akualne iniciative za uvedbo telematskega sistema sledenja.

Po predstavitvah so potekale debate na zgoraj omenjene teme pri čemer lahko zaključimo, da bi predlagana arhitektura sistema omogočila veliko boljši pregled nad prevozom nevarnega blaga, kar bi posledično izboljšalo obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnega blaga. V primeru sprejetja UNECE predloga s strani držav podpisnic mednarodnih sporazumov ADR/RID/ADN, bi glede na formalni protokol omenjen sistem lahko prišel v veljavo v letu 2019.

Marija Lesjak UM FKKT

logo_ChemLogTT-obr

logo_central_europe   logo_Nalozba-v-vaso-prihodnost-obr