Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili

Ministrstvo za okolje in prostor

Peter Tomše

Izrabljeno vozilo je nevaren odpadek, zato so bila na območju EU narejena enotna pravila. V Sloveniji je bil sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (IMV) vzpostavljen leta 2004. Temelji na uredbi o IMV, ki je bila sprejeta marca 2011. Trenutno proizvajalci vozil izpolnjujejo svoje obveznosti v okviru skupnega načrta ravnanja z IMV. V tem okviru obratujejo trije obrati za razstavljanje vozil in 17 samostojnih obratov. Ključni problem v Sloveniji je bistveno manj zajetih vozil od pričakovanj. Letno bi moralo nastati okoli 60.000 IMV, trenuten podatek je okoli 30.00, v zadnjih letih pa se razgradi okoli 6.000 IMV.

Glavni razlog majhnega zajema je zloraba inštrumenta izjave o lokaciji. Ključni pogoj za deregistracijo vozila iz prometa je potrdilo o razgradnji, vendar je možno, če ni vozilo izrabljeno, vozilo odjaviti iz prometa za neomejen čas. Letno je okoli 150.000 Izjav o lokaciji in učinkovit nadzor nad tem je nemogoč. Nujen bi bil inštrument, ki bi vnaprej preprečeval takšne zlorabe. Problem je tudi, da je okoli 10.000 vozil odjavljenih po uradni dolžnosti, ko lastniki odjavijo vozila. Gre samo za vrnitev registracije, kaj se zgodi z vozilom, ni znano.

Konec preteklega leta smo dosegli medresorski sporazum in letos smo kot najbolj primerno rešitev definirali enoletno omejitev časovne izjave o lokaciji z dodatnim zaračunavanjem. Ta postopek je  zahteven glede  informacijske podpore pri upravnih enotah in pooblaščenih organizacijah. Najprej bomo začeli s spremembo zakona o motornih vozilih. Nujni dodatni ukrepi, kjer je ključno doseganje okoljskih ciljev, so: informacijski sistem (za spremljanje in izvajanje celotnega sistema), kjer je potrebno zagotoviti povratno povezavo z matičnim registrom. Prav tako je potrebno urediti delovanje modula za poročanje, da bodo vsi akterji, ki ravnajo z IMV, lahko poročali v sistem. Zakonodaja na področju IMV mora dati ustrezne podlage za izvajanje principa razširjene odgovornosti proizvajalcev. Nujna sta učinkovitejše spremljanje in nadzor izpolnjevanja obveznosti ter nelegalnega ravnanja z IMV. Pomembno pa je tudi dodatno ozaveščanje zadnjih lastnikov vozil.

Predlogi za sistemske spremembe

Franci Lenart, Ekomobil d.o.o.

Problem je, da v Sloveniji vozil za razgradnjo ni. Proizvajalec mora na svoje stroške zagotavljati sistem za zbiranje in prevzem izrabljenih vozil svoje blagovne znamke in oddajo prevzetih vozil v obdelavo. V Sloveniji obstaja en načrt ravnanja z IMV, t. j. Ekomobil. Vključuje 57 zbiralnih mest, tri obrate za obdelavo. K skupnemu načrtu je pristopilo 99 % zavezancev, kljub temu se na leto v okviru skupnega načrta obdela le 4 % IMV.

Mirko Fifolt, Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija za osebna motorna vozila

Nova uredba o ravnanju z IMV, ki je bila sprejeta leta 2011, je odgovornost za ravnanje z IMV v celoti prenesla na uvoznike. Ti so stremeli k temu, da je razgradnja brezplačna. Problem Slovenije glede IMV je, da je več kot 10 % vozil z izjavo o lokaciji še vedno odjavljenih in tablice so oddane, vendar se ne ve, kaj je dejansko s temi vozili. Na uničenje bi moralo iti okoli 70.000 vozil, jih je pa šlo v letu 2013 samo okoli 6.000. Povprečna starost rabljenih vozil je 9,5 let. Razlogi, zakaj se razgradi tako malo IMV? Določene količine zberejo divji avtoodpadi, nekaj je izvoza na južne trge, prav tako pa ni interesa za razgradnjo s strani zadnjega lastnika in se ne ve, kaj se dejansko zgodi s takšnimi IMV, vse to pa omogoča izjava o lokaciji.

Nataša Mikulin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Zavzemamo se, da se izjava o lokaciji podaljšuje in da se medresorsko povežejo vsa ministrstva (MOP, MZI, MF), pri čemer je potrebno uskladiti zakonodajo, povezati informacijske sisteme, medresorsko povezati nadzore, kaznovati neprimerno ravnanje in povečati nadzor nad odkupom surovin. Problem je predvsem 37.000 vozil, ki so na črnem trgu. Če bomo rešili ta problem, potem bomo naredili sistem, kjer bo tudi avtomobilov pri vseh obratih za razgradnjo dovolj. V pripravi je zakon o motornih vozilih, ki je v rokah Ministrstva za infrastrukturo. Pomembna je vloga Ministrstva za finance, kjer bi lahko njihovi inšpektorji poleg področja financ pregledali tudi evidenčne liste. V Zakonu o motornih vozilih je potrebno enako in pravilno definirati »izrabljeno vozilo«. Informacijski sistemi bi morali biti med seboj usklajeni, saj takrat, ko izdamo potrdilo o razgradnji, nimamo dostopa do podatkov o tem, ali je bilo vozilo morda zarubljeno. Potrebno pa je tudi nenehno ozaveščanje o pravilnem ravnanju z IMV predvsem pri otrocih in mladih.

Predlogi:

  • preprečiti črni trg z ukinitvijo izjave o lokaciji;
  • uvesti ustrezni finančni inštrument (časovna omejitev veljavnosti izjave o lokaciji, plačljivost izjave o lokaciji, lastniku vozila, ki vozila ne registrira, se ob izteku veljavnosti izjave o lokaciji  izda odločba in položnica za novo izjavo o lokaciji);
  • stroškov izjave o lokaciji se ne refundira niti v primeru, če lastnik vozilo registrira,  proda ali odda v razgradnjo še pred iztekom veljavnosti izjave o lokaciji;
  • lastnik vozila dokazuje spremembe oziroma dogodke, ki vplivajo na lastništvo vozila z overjeno dokumentacijo;
  • vsi obrati z OVD so vključeni v načrt: vzpostaviti sistem, kamor bodo vključeni vsi tisti, ki se s tem ukvarjajo;
  • informacijski sistem: v MRVL razširiti evidenco izjav o lokaciji, urediti povezavo med Saro in MRVL, izdano potrdilo o uničenju avtomatizirati z MRVL ali pooblastiti obrat za razstavljanje za vpis v evidenco, ažurirati sistem SARA (zastarel, nima podatkov, ne zadostuje poročanju);
  • področje nadzora: izvajati nadzor nad lastniki vozil, uvesti nadzor trgovanja IMV (surovine) med kupci in prodajalci surovin, uskladiti nadzor z različnimi inšpekcijskimi službami, ob nadzoru FURS-a upoštevati tudi določila iz okoljske zakonodaje, uvesti nadzor nad registracijskimi enotami glede vodenja evidenc in kontrole ustrezne dokumentacije in vsi okoljski inšpektorji naj pokrivajo celotno področje RS.

Video - Zelena strategija ravnanja z odpadki kot viri

Seznam posnetkov