15 Finančna perspektiva 2014 – 2020: naložbe v prednostne projekte in viri zanje

Marjana Dermelj foto Boštjan Čadej
Marjana Dermelj foto Boštjan Čadej

Marjana Dermelj, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Imamo operativni program 2014–2020 za vse tri sklade kohezijske politike. V OP ni sektorskega pristopa. Slovenijo smo razdelili na dve kohezijski regiji, vzhodno in zahodno. Vzhodna bo dobila več sredstev. Sredstva se delijo na ESRR in ESS na kohezijski regiji, sredstva KS se ne delijo. Za regijske projekte ni posebne prednostne osi, kot je bilo v obdobju 2007-2013 (in ne kvot). Kohezijski sklad je težek približno 900 mio evrov. V zahodni kohezijski regiji bo na voljo 847 mio (60 % ESRR sklada, 40 % ESS) in v vzhodni regiji bo na voljo 1,260 mrd (70 % ESRR sklada, 30 % ESS sklada). Za razliko od preteklega obdobja so sedaj fokus mehke vsebine, torej stran od golih investicij v infrastrukturo, v investicije z mehkejšo vsebino oz. v tiste, ki prispevajo k doseganju ciljev. Operativni program je pripravljen po načelu »usmerjenosti k cilju«. Za vsako prednostno naložbo smo morali določiti cilje in kazalnike učinkov, ki jih bomo spremljali. Na ravni kazalnikov učinkov je določen okvir uspešnosti. Konec leta 2018 je potrebno dosegati opredeljene ciljne vrednosti. Če tega ne bomo dosegli, se lahko zgodi, da izgubimo t.i. rezervo za uspešnost, kar je 6 % denarja po prednostnih oseh.

Komisija EU je spoznala, da se na ravni EU govori o tem, da denar črpamo, v bistvu pa se malo govori o tem, kaj s tem denarjem dejansko dosegamo. Ta miselni preskok je zelo pomemben in bo velik zalogaj. Slovenija ima glede na preteklo perspektivo 1 mrd manj sredstev. To je bil del problema pri odločanju. Drugi del problema je, da je to sovpadlo s krizo, kar pomeni, da je razkorak med našimi dejanskimi potrebami in tem, kar smo imeli na voljo, zelo velik. Sredstva sklada (ESRR) so morala biti osredotočena na določene tematske cilje, tako je bilo manevrskega prostora zelo malo. Denar je bilo zelo težko razporejati. Zelo smo se potrudili in namenili večino denarja prednostnim naložbam oz. osem, ki so razvojne. 

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov