16 Vloga SID banke pri spodbujanju projektov trajnostnega razvoja

Roman Rojc foto Boštjan Čadej
Roman Rojc foto Boštjan Čadej

Roman Rojc, SID banka d.d.

SID banka je zelena banka, ki spodbuja trajnosti razvoj. Podlage za našo usmeritev so v Zakonu o slovenski izvozni in razvojni banki. V tem okviru spodbujamo okoljevarstvo, obnovljive vire energije, učinkovito rabo energije in snovi, okolju prijazno proizvodnjo ali proizvod za podjetja, občine in fizične osebe.

Naše delovanje poteka preko poslovnih bank. Naši finančni vzvodi so različni, poudarek pa je predvsem na ugodnejši obrestni meri v primerjavi z bančnim sistemom in v daljši ročnosti (1 do 15 let, tudi 20 let). Izvajamo tudi neposredno financiranje okoljevarstvenih in infrastrukturnih projektov občin, in sicer v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB) in Razvojno banko Sveta Evrope (CEB), skupno v višini do 100 milijonov EUR. Dober primer je energetska sanacija vrtca Bled. Ta projekt zaradi zamenjave energenta in povečanja prostorskih kapacitet dosega prihranke pri rabi energije in stroških za energijo in prihranke emisij CO₂. Program za financiranje naložb v učinkovito rabo energije je nastal v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko v okviru t.i. projekta Green Initiative (8 držav). Velikost pilotnega programa SID banke je 5.000.000 EUR namenjenih za kredite (vir EIB) in 300.000 EUR za spodbude (nepovratna sredstva EU). Pripravljamo programe financiranja naložb v energetsko učinkovitost za fizične osebe in upravnike na stanovanjskem področju, kar je komplementarno nepovratnim spodbudam, ki jih vlada izvaja preko Eko sklada. Obstaja tudi možnost pridobitve eko kreditov preko poslovnih bank. Odziv bank je spodbuden. Gorenjska banka je prva, ki bo sredstva ponudila v zelo kratkem času. Z devetimi bankami smo v zadnjih fazah pogovorov. Tretje področje, v katerega se skušamo vključiti, je energetsko pogodbeništvo za javni sektor, MSP.

Usmeritev evropske komisije je, da se veliko več nepovratnih sredstev spremeni v povratna sredstva. Na ta način naj bi se oblikovali skladi, kjer se bodo sredstva vedno znova vrtela. Pomembno je, da se poleg javnih, proračunskih sredstev v sistem vpelje čim več sredstev zasebnega sektorja in SID banka ima možnost, da to povezuje. Poseben izziv se nam zdijo tudi proizvodni procesi v malih in srednjih podjetjih. To področje je bilo do sedaj precej zanemarjeno. Predlagali smo konkretne ukrepe za povečanje produktivnosti – ekološke inovacije, zapiranje snovnih tokov, energetsko učinkovitost. SID banka se je pripravljena vključiti v koncept krožnega gospodarstva kot ena izmed ključnih finančnih institucij. 

Video - 3. Zeleni forum (maj 2015)

Seznam posnetkov